Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkowicach w ramach zadania: Ograniczenie emisji gazów wywołujących efekt cieplarniany i pyłów poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Gminie Sadkowice

Gmina Sadkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 96-206 Sadkowice, Sadkowice 129A
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8156191 , fax. 046 8156191
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sadkowice
  Sadkowice 129A 129A
  96-206 Sadkowice, woj. łódzkie
  tel. 046 8156191, fax. 046 8156191
  REGON: 00055031500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gminasadkowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkowicach w ramach zadania: Ograniczenie emisji gazów wywołujących efekt cieplarniany i pyłów poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Gminie Sadkowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia(CPV 45453000 - 7 - Roboty remontowe i renowacyjne). Przedmiotem zamówienia jest Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian, docieplenie dachu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadkowicach Zakres robót zgodny ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót sporządzony dla budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkowicach stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej siwz oraz przedmiarem robót ( zał. nr 8) i projektem budowlanym ( zał. nr 7). Do realizacji zamówienia należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póżn. zmianami). Za takowe uważa się wyroby spełniające wymagania określone wart. 5.1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej O/Sadkowice konto Nr 16928811251850078120000040. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Sadkowice, 96-206 Sadkowice 129A w sekretariacie pok. nr 2 lub dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 8. Zamawiający zwraca wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 9.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 u Pzp 9.2. spełniają wymogi art. 22 ust. 1 u Pzp tj.: 9.2.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 9.2.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca obowiązany jest wykazać: - wykonanie robót w okresie ostatnich pięciu lat ,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu ścian, dociepleniu dachu o łącznej wartości - min 50 000,00 zł odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie - zał. nr 4, - oraz dysponują osobą, która będzie odpowiedzialna za wykonanie zamówie?nia (kierownik budowy) posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane oraz będąca członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa (należy załączyć odpowiednie zaświadczenie) - zał. nr 5. 9.2.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W celu spełnienia powyższego warunku należy wykazać posiadanie aktualnej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności. 9.2.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia wymienionych wyżej warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt. 10 niniejszej siwz. O ile nie zaistnieją okoliczności, które powodowałyby unieważnienie postępowania, to Zamawiający na mocy art. 26 ust. 3 i 4 u Pzp: - w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców do uzupełnienia niezłożonych a wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu, dokumentów złożonych a zawierających błędy lub złożonych wadliwych pełnomocnictw, - w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 u Pzp, potwierdzających spełnienie przez oferowane wyroby warunków określonych przez Zamawiającego w siwz. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty winny potwierdzić spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Uwaga! W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek z wymagań wyżej określonych Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 10.1. wypełniony formularz ofertowy/zał. nr 1/, wraz oświadczeniem, że: spełnia warunki określone wart. 22 ust. 1 ustawy oraz że zapoznał się z treścią załączonego wzoru umowy i akceptuje ją bez zastrzeżeń oraz zobowiązuje się w przypadku wyboru do jej zawarcia w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 10.2. wypełniony kosztorys ofertowy (ślepy)- zał. nr 3, 10.3. aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że Wykonawca prowadzi działalność w zakresie wykonywania prac objętych zamówieniem oraz zawierający dane osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, 10.4. kopia aktualnego ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności; 10.5. aktualne(wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, 10.6. aktualne(wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, 10.7. oryginał pełnomocnictwa podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy z uiszczoną opłatą skarbową za każdego pełnomocnika (opłata skarbowa nie dotyczy pełnomocnictwa opatrzonego oryginalną pieczęcią notarialną z uiszczona taksą notarialną) - dotyczy wykonawców reprezentowanych przez pełnomocnika oraz Wykonawców składających wspólną ofertę (konsorcjum) . Uwaga: Wymagana jest forma pisemna i rodzaj pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności, a przede wszystkim do reprezentowania w przedmiotowym postępowaniu (w tym do podpisania oferty) albo do reprezentowania w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10.8. wykaz robót zgodnie z pkt. 9.2.2. siwz wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie - zał. nr 4, 10.9. wykaz osób i podmiotów. które będą wykonywać niniejsze zamówienie lub będą uczestniczyć w jego wykonaniu wraz z kserokopią uprawnień, o których mowa w pkt. 9.2.2 siwz - zał. nr 5. Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów lub ich odpisów wymagane jest poświadczenie o zgodności z oryginałem osoby uprawnionej. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 u Pzp, oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r nr 153,poz. 1503 ze zm.) , co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą : NIE UDOSTĘPNIAC -TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i załączone jako odrębna część nie złączona z jawną częścią oferty w sposób trwały. Zgodnie z art. 8 ust. 3 u Pzp, Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 u Pzp. W interesie Wykonawcy leży zatem, aby wszelkie załączone do oferty dokumenty zarówno jawne jak i niejawne posiadały odrębną numerację stron zachowującą kolejność, a nawet złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie, bądź oddzielnie zszyte. Niedopełnienie powyższego warunku skutkować będzie jawnością całej oferty. Uwaga! Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 u Pzp. Zarówno o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania jak i o odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostaje uznana za odrzuconą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.gminasadkowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach