Przetargi.pl
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice w 2019 roku – zadanie 1 i 2.

Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 422 254 600 , fax. 422 254 669
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza
  ul. Zamkowa 16
  95-200 Pabianice, woj. łódzkie
  tel. 422 254 600, fax. 422 254 669
  REGON: 51691000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.um.pabianice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice w 2019 roku – zadanie 1 i 2.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego dróg Gminy Miejskiej Pabianice z podziałem na zadania (części): 1) Zadanie I: Budowa oświetlenia ulicznego ulicy ks. Piotra Skargi w Pabianicach; 2) Zadanie II: Doświetlenie drogi dla rowerów w ulicy Wiejskiej w Pabianicach. 3.2. Przedmiot zamówienia dotyczący zadania I został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej opracowanej przez przedsiębiorstwo ELPROJECT Polska sp. z o.o., ul. Górna Droga 5 lok. 8, 02-495 Warszawa, w przedmiarach robót i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót załączonych do niniejszej SIWZ (załącznik nr 7 do SWIZ), a w tym: 1) posadowienie 4 latarni drogowych z oprawami LED o mocy 71W zawieszonych na słupach kompozytowych o wysokości 8,0m z wysięgnikami wg dokumentacji projektowej; 2) posadowienie 2 latarni doświetlenia przejścia dla pieszych wraz z oprawami specjalnymi LED o mocy 38W na słupach kompozytowych o wysokości 6,0m; 3) ułożenie kablowej sieci oświetleniowej w wykopach wraz z montażem określonych w dokumentacji rur osłonowych metodami bezwykopowymi; 4) posadowienie i montaż szafki oświetleniowej wraz z osprzętem i montażem kabla zasilającego ze złącza do projektowanej szafki oświetleniowej; 5) wykonanie wszelkich innych robót towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach; 6) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. 3.3. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania II został szczegółowo opisany w projekcie wykonawczym opracowanym przez przedsiębiorstwo STATUSPROJECT Marek Szamocki, ul. Tarnowska 5, 94-301 Łódź, w przedmiarze robót i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ (załącznik nr 8 do SIWZ), a w tym: 1) demontaż wysięgników jednostronnych i opraw oświetleniowych LED z słupów L01, L02, L03, L04, L05, L06, L07, L08, L09, L10 i L11 oraz protokolarne przekazanie Zamawiającemu zdemontowanych wysięgników; 2) dostawa i montaż nowych wysięgników dwustronnych wraz z montażem zdemontowanych opraw z słupów L01, L02, L03, L04, L05, L06, L07, L08, L09, L10 i L11 oraz dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED na słupy L01, L02, L03, L04, L05, L06, L07, L08, L09, L10 i L11 skierowanych na stronę drogi dla rowerów; 3) wykonanie wszelkich dodatkowych prac koniecznych do prawidłowego montażu i uruchomienia oświetlenia, w tym zasilenie nowych opraw, przeprowadzenie badań i rozruchu instalacji; 4) zastosować wysięgniki dwustronne w kolorze RAL7046 oraz długość 0,5m i kąt 0º zgodnie z projektem wykonawczym załączonym do SIWZ; 5) zastosowane oprawy oświetleniowe powinny być wyposażone w funkcję autonomicznej redukcji mocy, posiadać układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub Dali, posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności np. z ENEC a ich jakość powinna ograniczać możliwość wystąpienia zjawiska mocy biernej w instalacji oświetlenia ulicznego; 6) oprawa wykonana w technologii LED, temperatura barwowa diod w zakresie 3800K – 4500K; oprawa wyposażona w układy optyczne pozwalające kształtować bryłę fotometryczną oprawy w zależności od miejsca zastosowania; oprawa zbudowana z materiałów łatwo przetwarzalnych - aluminium i szkło; stopień szczelności układu optycznego IP66, układu zasilającego IP66; klosz oprawy płaski wykonany z hartowanego szkła o udarności mechanicznej IK08, odporny na promieniowanie UV; oprawa wykonana w II klasie ochronności elektrycznej, napięcie zasilania 230V 50Hz; budowa oprawy pozwalająca na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego; oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie pomiędzy układem zasilającym a układem optycznym) oraz czujnik termiczny zapobiegający przypadkowemu przegrzaniu; oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie od 0 do 10° (montaż bezpośredni) lub od 0 do -15° (montaż na wysięgniku); kolor opraw RAL7046. 3.4. Przed przystąpieniem do robót budowlanych w pasach drogowych, Wykonawca zobowiązany będzie opracować i zatwierdzić projekt organizacji ruchu na czas robót. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu będzie podstawą do protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy. 3.5. Zamawiający wymaga co najmniej 10 letniej gwarancji producenta na zainstalowane oprawy oświetleniowe. Okres gwarancji liczy się od dnia zakupu opraw przez Wykonawcę, z przeznaczeniem na przedmiotowe zadania inwestycyjne. Wraz z dokumentacją powykonawczą Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dowody dokonania zakupów, które stanowić będą podstawę gwarancji producenta na zamontowane oprawy lub wystawione przez dostawców dokumenty gwarancji tych wyrobów. 3.6. Na wykonane roboty budowlano – instalacyjne Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 miesięcy gwarancji jakości na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia. Za datę rozpoczęcia okresu gwarancji przyjmuje się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. Udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikające z przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczny termin gwarancji jakości zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert. 3.7. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ. W przypadku występowania w dokumentacji projektowej, przedmiarach lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe. 3.8. Wszędzie tam, gdzie w załącznikach do SIWZ występują nazwy materiałów, wyrobów lub nazwy ich producentów Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii, materiałów i wyrobów równoważnych do opisanych o cechach nie gorszych od wymaganych w dokumentacji projektowej lub przedmiarze. 3.9. Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, oznakowane znakiem CE, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy jakościowe wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określone w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 3.10. Odpady powstające w trakcie robót jak gruz, śmieci itp. Wykonawca będzie na bieżąco składował na terenie budowy w specjalnie do tego przeznaczonych kontenerach, a następnie wywoził i utylizował we własnym zakresie, w miejsca do tego przeznaczonych. 3.11. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 3.12. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty. 3.13. Wykonawca po protokolarnym przekazaniu terenu budowy ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy oraz prace wykonane, aż do dnia protokolarnego sporządzenia i podpisania końcowego protokołu odbioru prac. Wykonawca dokonuje stosownego zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231400-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1) dla zadania I: 1.000,00 PLN (słownie: tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2) dla zadania II: 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) przed upływem terminu składania ofert. 9.2. Wadium może być wniesione w: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 9.3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Banku GETIN Bank, nr rachunku: 47 1560 0013 2473 5210 8000 0006, z dopiskiem na przelewie „Wadium w postępowaniu na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice w 2019 roku – zadanie 1 i 2” z dopiskiem dla którego zadania wnoszone jest wadium, bądź dla obu zadań łącznie. 9.4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. IX 9.3. niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 9.5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej- dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 9.6. Z treści gwarancji/poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9.7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9.8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp: 1)Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ppkt. b); 2)Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3)Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 4)Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ppkt 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5)Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę; 6)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 6.5.1) niniejszej SIWZ; 3) Zaleca się aby w celu przyspieszenia procedowania do ofert załączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium. 4) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia (według wzoru wskazanego w załączniku 5 do SIWZ), Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach