Przetargi.pl
„Budowa ośrodka sportowo - rekreacyjnego w Czastarach – Etap I – Boisko sportowe do piłki nożnej wraz z trybunami”

Gmina Czastary ogłasza przetarg

 • Adres: 98-410 Czastary, ul. Wolności
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 62 7843111 , fax. 62 7843191
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czastary
  ul. Wolności 29
  98-410 Czastary, woj. łódzkie
  tel. 62 7843111, fax. 62 7843191
  REGON: 25685485000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://czastary.biuletyn.net/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa ośrodka sportowo - rekreacyjnego w Czastarach – Etap I – Boisko sportowe do piłki nożnej wraz z trybunami”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę boiska piłkarskiego wraz z trybunami i infrastrukturą techniczną, w tym: część I: - branża architektoniczno - konstrukcyjna – budowa boiska piłkarskiego, budowa ogrodzenia oddzielającego płytę boiska od trybun, budowa parkingów dla pojazdów osobowych - 5 szt. (1 miejsce dla osób niepełnosprawnych) i 1 miejsca parkingowego dla autokaru, budowę wyjazdu publicznego i drogi dojazdowej wraz z chodnikiem do boiska piłkarskiego zakończonej placem manewrowym o wym. 20x20m; - branża sanitarna – wykonanie przyłącza wodociągowego do nawodnienia płyty boiska; - branża elektryczna – wykonanie instalacji zasilającej wraz z tablicą rozdzielczą oraz wykonanie instalacji doświetlenia boiska piłkarskiego. część II: - dostawę i montaż piłkochwytów, trybun i wyposażenia boiska; - obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza; - Protokoły badań i sprawdzeń: a) instalacji elektrycznej, b) instalacji wodociągowej. - pielęgnacja w okresie pierwszego roku gwarancji od wysiewu trawy. 2. Szczegółowy zakres robót określają dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz wzór umowy stanowiące załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1 SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, na gruncie ustawy Pzp traktowani są jako wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Oprócz oświadczeń, o których mowa w pkt. 6.1 wykonawca do oferty zobowiązany jest załączyć m.in: 1) formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ; 2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną; 3) zobowiązanie do udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca w toku postępowania na takie zasoby powołuje się (jeżeli dotyczy); 4) dokumenty, o których mowa w pkt. 5.3.10. SIWZ. 5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy P.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku wykonawców składających wspólnie ofertę oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Uwaga! Załącznika nr 4 nie należy załączać do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach