Przetargi.pl
Budowa ogrodzenia, na terenie Auschwitz II w ramach Projektu Bezpieczeństwa Miejsca Pamięci Auschwitz- Birkenau etap III

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ogłasza przetarg

 • Adres: 32603 Oświęcim, ul. Więźniów Oświęcimia
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 338 448 003 , fax. 33 843 18 62
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
  ul. Więźniów Oświęcimia 20
  32603 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 338 448 003, fax. 33 843 18 62
  REGON: 27601500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.auschwitz.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ogrodzenia, na terenie Auschwitz II w ramach Projektu Bezpieczeństwa Miejsca Pamięci Auschwitz- Birkenau etap III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, których celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i przygotowanie infrastruktury technicznej dla instalacji elektronicznych systemów zabezpieczeń na terenie Zamawiającego według projektu budowlanego pn.: „Budowa ogrodzenia, budowa kanalizacji kablowej, budowa linii zasilających eNN i instalacji oświetlenia, budowa słupów do montażu kamer w lokalizacji Auschwitz II – Brzezinka” dla następujących zakresów: 2.1 Wybudowanie kompletnego ogrodzenia po zewnętrznym obwodzie terenu PMA-B na terenie Auschwitz II od punktu 40 do punktu 58 (według oznaczeń projektu wykonawczego). 2.2 Dostawę bramy D (według oznaczeń projektu wykonawczego) oraz wykonanie fundamentu pod bramę wraz ze słupkami przygotowanymi do jej montażu 2.3 Demontaż istniejącego szlabanu, 2.4 Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ – „Wytyczne jakości wykonywanych robót, dostaw, usług” oraz współpraca z Zamawiającym w celu uzyskania pozwoleń na użytkowanie. 2.5 Pełnienie nadzoru archeologicznego dla wszystkich robót ziemnych – zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w załączniku nr 8 do SIWZ – „Wytyczne jakości wykonywanych robót, dostaw, usług”. 2.6 Poza zakresem zamówienia pozostaje: 2.6.1 Wycinka drzew oraz nasadzenia. 2.6.2 Montaż bramy D. 2.7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokument pn. „Istotne postanowienia umowy” (Załącznik nr 7 do SIWZ) oraz „Wytyczne jakości wykonywanych robót, dostaw i usług” (Załącznik nr 8 do SIWZ) oraz dokumentacja techniczna składająca się z projektów budowlanych, projektów wykonawczych (Załącznik nr 9 do SIWZ), Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik nr 10 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 13.1 Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 9 980 ,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych). 13.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 13.3 Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU. 13.4 Termin wniesienia wadium upływa 5.01.2018 r. o godz. 8:30. Wadium w pieniądzu zostanie skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU. 13.5 Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 13.6 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 13.6.1 pieniądzu, 3.6.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 13.6.3 w gwarancjach bankowych, 13.6.4 w gwarancjach ubezpieczeniowych 13.6.5 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.13.7 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU w Oświęcimiu: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Kraków, ul. Pilotów 2, 31-46 2 Kraków nr rachunku 80 1130 1150 0012 1268 9790 0005 z dopiskiem: „wadium –………………………………..” 13.8 Wadium wnoszone w formie lub w formach innych niż w pieniądzu, powinno być złożone w oryginale oraz powinno zawierać przesłanki utraty wadium na rzecz Zamawiającego Państwowe Muzeum Auschwitz- Birkenau w Oświęcimiu wskazane w art. 46 ust 4a) i ust. 5 ustawy Prawa zamówień publicznych. Ponadto, w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być, co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie oraz powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Za wypłatę należności w sposób bezwarunkowy nie można uznać gwarancji/poręczenia z postanowieniem uzależniającym wypłatę Zamawiającemu wadium od uprzedniego wezwania Wykonawcy do zapłaty. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy złożyć bezpośrednio z ofertą. Zaleca się zamieszczenie dokumentu wadialnego w osobnej kopercie lub koszulce, aby zwrot dokumentu wadialnego nie naruszał integralności oferty wraz z załącznikami. 13.9 Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy pzp. 13.10 Zamawiający zatrzymuje wadium w wyniku okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.1 Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie; 7.2 Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (ar t. 22a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). Zobowiązanie należy dołączyć w oryginale, lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie albo w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez podmiot trzeci. 7.3 Wypełniony Załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 4.2, 4.3 SIWZ; 7.4 Wypełniony Załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w punktach 4.1 oraz 5 SIWZ; 7.5 Dowód wpłaty wadium. Oryginał wadium wniesionego w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych lub w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – należy dołączyć w osobnej, odpowiednio oznaczonej kopercie lub koszulce, aby zwrot dokumentu wadialnego nie naruszał integralności oferty wraz z załącznikami. 9.1 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert przez dwóch lub więcej Wykonawców w rozumieniu art. 23 ustawy Prawa zamówień publicznych. W takiej sytuacji Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego (zaleca się, aby pełnomocnikiem został ustanowiony jeden z Wykonawców występujących wspólnie). 9.2 Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b. wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, c. ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze Wykonawców lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej; stosowne odpisy z rejestru lub innych dokumentów właściwych dla danej formy organizacyjnej muszą zostać dołączone do oferty. 9.3 Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty przetargowej w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach