Przetargi.pl
Dostawa punktów dostępowych sieci bezprzewodowej dla Działu Informatyzacji Politechniki Krakowskiej

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 31155 Kraków, ul. Warszawska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 628 26 56; 628 22 20 , fax. 12 6282072
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
  ul. Warszawska 24
  31155 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 628 26 56; 628 22 20, fax. 12 6282072
  REGON: 00000156003300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa punktów dostępowych sieci bezprzewodowej dla Działu Informatyzacji Politechniki Krakowskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa punktów dostępowych sieci bezprzewodowej dla Działu Informatyzacji Politechniki Krakowskiej. Urządzenia sieciowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32420000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 PLN).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, sporządzony według wzoru – wg załącznik nr 4 do SIWZ. Specyfikacja techniczna (opis) oferowanych urządzeń, zawierająca nazwę producenta oraz model, ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych na potwierdzenie ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego, zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ. Np. Opis/y techniczny/e i/lub funkcjonalny/e lub wydruk/i ze stron internetowych bądź katalog/i producenta/ów. - Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawcę lub dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną – jeżeli dotyczy. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579): Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg załącznika nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach