Przetargi.pl
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Młodziejowice, Michałowice oraz Masłomiąca, gmina Michałowice, cz. II

Gmina Michałowice ogłasza przetarg

 • Adres: 32-091 Michałowice, Pl. Józefa Piłsudskiego 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 3885740 , fax. 12 3885035
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Michałowice
  Pl. Józefa Piłsudskiego 1 1
  32-091 Michałowice, woj. małopolskie
  tel. 12 3885740, fax. 12 3885035
  REGON: 00054556700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.michalowice.malopolska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Młodziejowice, Michałowice oraz Masłomiąca, gmina Michałowice, cz. II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na wykonaniu prac budowlanych związanych z budową odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Młodziejowice, Michałowice oraz Masłomiąca w gminie Michałowice, cz. II. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie trzech następujących zadań: 2.1. ZADANIE 1: Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji ścieków bytowych grawitacyjnej dn400, dn300, dn250, dn200; wykonanie bezwykopowego przejścia pod rzeką Dłubnią rurociągiem Tłocznym fi 90 z podziemnej pompowni ściekowej Masłomiąca (objętej oddzielnym opracowaniem według pozwolenia na budowę nr Ab.V-1-300/09 z dnia 21.05.2009 z dnia 21.05.2009) wraz z budynkiem agregatu prądotwórczego zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym objętym prawomocną decyzją Starosty Krakowskiego o pozwoleniu na budowę Nr AB.V.1.46.2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. 2.2. ZADANIE 2: Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Młodziejowice oraz Michałowice, gmina Michałowice, dz. nr 1/5, 2/1, 3/11, 3/29, 3/36, 3/39, 3/50, 3/51, 66/7, 66/11, 66/12, 76/3, 77, 185/13, 192, 248, 249, 260, 325, 332/1, 342, 344, 348, 351/1 obręb Młodziejowice, dz. nr 884, 885/6, 910/6 obręb Michałowice zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym objętym prawomocną decyzją Starosty Krakowskiego o pozwoleniu na budowę Nr AB.V.1.342.2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. 2.3. ZADANIE 3: Budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Michałowice oraz Masłomiąca, gmina Michałowice, dz. nr 748, 756/4, 757, 760/9, 764/5, 764/13, 908, 937/1, 938/3,, 938/4, 945/8, 948, 951, 953, 979/7, 981/3, 985/3, 986/1, 986/9, 987/1, 987/9, 991/3, 991/4, 991/12, 991/13, 991/21, 992 obręb Michałowice, dz. nr 233/3, 240, 383/6, 283/7, 283/8 obręb Masłomiąca zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym objętym prawomocną decyzją Starosty Krakowskiego o pozwoleniu na budowę Nr AB.V.1.428.2014 z dnia 08 maja 2014 r. 3. Powyższe dokumentacje zawierają szerszy zakres prac niż został ujęty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. Zakres prac, który będzie realizowany na podstawie niniejszego postępowania przetargowego został szczegółowo wskazany w przedmiarach prac (Zał. nr 9.1 - 9.3 do SIWZ). 4. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z dokumentacją: 4.1. Dokumentacją budowlano-wykonawcza - (zał. Nr 7.1-7.3 do SIWZ); 4.2. Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - (zał. Nr 8.1-8.3 do SIWZ); 4.3. Przedmiarami robót - ( zał. Nr 9.1-9.3 do SIWZ); 4.4. Niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia; 4.5. Uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi, wizją w terenie. 5. Wyżej wymienione dokumenty mają być traktowane jako wzajemnie uzupełniające się
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.michalowice.malopolska.pl/BIP
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach