Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Wola Batorska

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Batorskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 32-007 Zabierzów Bocheński, Wola Batorska 25
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 281 51 99
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Batorskiej
  Wola Batorska 25 25
  32-007 Zabierzów Bocheński, woj. małopolskie
  tel. 12 281 51 99
  REGON: 35717020500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niepolomice.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Wola Batorska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 , który będzie spełniał wymogi polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym,, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych oraz wymagania techniczno - użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzonych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Do zamontowanych na stałe elementów wyposażenia należy zbiornik wody o pojemności min. 3500 l, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności nie mniejszej niż 10% zbiornika wody, autopompa pożarnicza, zwijadło z linią szybkiego natarcia oraz wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy z reflektorami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. UWAGA: Do oferty należy dołączyć wypełniony przez Wykonawcę załącznik nr 1 ,, Specyfikacja techniczna,, w celu weryfikacji czy złożona oferta odpowiada treści SIWZ. Wartość poniżej 207 000 euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341442103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.niepolomice.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach