Przetargi.pl
Budowa odcinka kanału odwadniającego D w ul. Poligonowej od studni D9 do granicy miasta Sulejówek w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa kolektora odwadniającego Kanał D II etap odcinek od oczyszczalni ścieków do istniejącego rowu odwadniającego

Miasto Sulejówek ogłasza przetarg

 • Adres: 05-070 Sulejówek, ul. Dworcowa 55
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7606230 , fax. 22 7606213
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Sulejówek
  ul. Dworcowa 55 55
  05-070 Sulejówek, woj. mazowieckie
  tel. 22 7606230, fax. 22 7606213
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sulejowek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa odcinka kanału odwadniającego D w ul. Poligonowej od studni D9 do granicy miasta Sulejówek w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa kolektora odwadniającego Kanał D II etap odcinek od oczyszczalni ścieków do istniejącego rowu odwadniającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanału odwadniającego D z rur żelbetowych dn 1000 w ul. Poligonowej w Sulejówku od studni D9 do granic6 miasta Sulejówek o łącznej długości 532,5 m w ramach zadania inwestycyjnego Budowa kolektora odwadniającego Kanał D II etap odcinek od oczyszczalni ścieków do istniejącego rowu odwadniającego, zgodnie z projektem budowlanym p.n. Projekt budowlany odcinka kanału D odwadniającego w ul. Poligonowej od studni D-9 do granicy miasta Sulejówek (K). dz. Nr Ew. 16/4 obr. 27 Sulejówek, wykonanym przez Wielobranżową Pracownię Projektową UNIPROJEKT, 02-750 Warszawa, ul. Patkowskiego 3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324525
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10 000 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sulejowek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach