Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 31124 Ligowo - Mochowo przez miejscowość Malanowo Nowe, gm. Mochowo

Gmina Mochowo ogłasza przetarg

 • Adres: 09-214 Mochowo,
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 2763333 , fax. 024 2763178
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mochowo
  09-214 Mochowo, woj. mazowieckie
  tel. 024 2763333, fax. 024 2763178
  REGON: 61101577300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 31124 Ligowo - Mochowo przez miejscowość Malanowo Nowe, gm. Mochowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: budowa drogi gminnej przez miejscowość Malanowo Nowe długości ok. 700 m, w km 0+670 do km 1+370, o nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej (warstwa wiążąca grub. 5 cm; szerokości 3,6 m) z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia betonowego 0/31,5 mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem poboczy gruntem z wykopów pod koryto, spadek poprzeczny dwustronny 2%. Odwodnienie powierzchniowe na pobocza. Ponadto Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia skalkuluje w cenie ofertowej: obsługę geodezyjną inwestycji, w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, zorganizowania zaplecza budowy i zlikwidowanie go po zakończeniu budowy, ochrona znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy, uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót od właściwych jednostek uprawnionych do wydawania zezwoleń na terenach będących w ich zarządzie oraz oznakowanie dróg na czas prowadzenia robót (projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót) - zgodnie z warunkami wydanymi przez właściwy zarząd drogi oraz związane z tym opłaty, zabezpieczenie i ochronę przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i nie podlegającego likwidacji zadrzewienia, skarp i innych elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego, sporządzenie kosztorysu powykonawczego robót po ich zakończeniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mochowo.bipgmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach