Przetargi.pl
Budowa młyna z przeznaczeniem na obiekt muzealno-edukacyjny „Młyn w Turtulu” w ramach zadania:

Suwalski Park Krajobrazowy ogłasza przetarg

 • Adres: 16-404 Jeleniewo, Malesowizna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 530757543 , fax. 875697636
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Suwalski Park Krajobrazowy
  Malesowizna 24
  16-404 Jeleniewo, woj. podlaskie
  tel. 530757543, fax. 875697636
  REGON: 790123179
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spk.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Park Krajobrazowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa młyna z przeznaczeniem na obiekt muzealno-edukacyjny „Młyn w Turtulu” w ramach zadania:
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa młyna z przeznaczeniem na obiekt muzealno-edukacyjny „Młyn w Turtulu”. Gabaryty projektowanego budynku: a) wysokość – 10,00 m b) szerokość – 11,68 m c) długość elewacji frontowej- 22,23 m, d) powierzchnia zabudowy – 256,9 m2 e) powierzchnia użytkowa – 634,90 m2 f) kubatura – 2 870,00 m3 1) Projektowany budynek zlokalizowano w miejscu ruiny budynku młyna o wymiarach (10,10 m x 11,01 m, Zamówienie obejmuje rozbiórkę istniejących ruin młyna wykonanych z betonowych pustaków i kamienia polnego, powierzchnia zabudowy 111,2 m2, szacowana ilość gruzu do wywiezienia ok.140 m3. Około 50% kamienia do odzyskania i ponownego użycia, 2) Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony z dachem dwuspadowym. Budynek zaprojektowano w formie dwóch brył o zróżnicowanym wykończeniu, połączonych przeszklonym łącznikiem. Po stronie południowo-wschodniej zaprojektowano taras o pow. ok. 55,5 m2 3) Od strony rzeki ściana oporowa ScPO – 33,61 m2 z kamieni polnych do wysokości połowy kondygnacji podziemnej. 4) Fundamenty budynku w formie ław i płyty fundamentowej oparte na palach wykonanych w technologii DSM 5) Wykonanie ścian fundamentowych piwnic w technologii żelbetowej i wykonanie izolacji przeciw wodnych (m.in. ścianka Larsena, odwodnienie wykopu, płyta fundamentowa, schody żelbetowe), wykonanie ściany zewnętrznej-fundamentowej, oporowej 6) Ściany i stropy piwnic i parteru w technologii żelbetowej 7) Wykonanie ścian działowych (bloczki silikatowe), 8) Wykonanie schodów zewnętrznych (żelbetonowych) i wewnętrznych (żelbetowych), 9) Wykonanie nadproży (systemowe prefabrykowane), 10) Wykonanie tynków, 11) Wykonanie prac malarskich i wykończeniowych – ok. 570 m2, 12) Wykonanie posadzek z płyt gresowych +cokoliki (555 m2) i epoksydowych (242 m2) i z tworzyw sztucznych (22 m2), 13) Wykonanie i wyposażenie węzłów sanitarnych 14) Wykonanie stalowej konstrukcji i pokrycia dachu z blachy tytanowo - cynkowej, – 267 m2, 15) Montaż stolarki okiennej i drzwiowej, aluminiowej - około 170 m2, w tym 90,82 m2 witryna, 16) Wykonanie szybu windy, dostawa, instalacja i uruchomienie windy 17) Wykonanie izolacji cieplnej i okładzin ścian zewnętrznych w technologii wentylowanej – 450 m2, w tym 32 m2 z ciętego kamienia polnego, 18) Wykonanie przyłącza wodociągowego o długości 18,30 m, 19) Wykonanie instalacji elektrycznych: 230 i 480V oświetleniowa i gniazd wtykowych 20) Instalacje c.o podłogowe i cwu zasilane z pompy ciepła oraz płaskich kolektorów słonecznych 21) Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wewnętrzna i zewnętrzna wyposażona w mechaniczno-biologiczną oczyszczalnie ścieków o wydajności ok. 3 m3/dobę z drenażem rozsączającym 22) Instalacja wentylacji mechanicznej o wydajności 2900 m3/h (nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, uzupełniona przez gruntowy wymiennik ciepła; rozprowadzania powietrza z klimatyzatora kanałowego), 23) Instalacja klimatyzatora 24) Zagospodarowanie zieleni i otoczenia): a) zbiornik dydaktyczny - kształt zbiornika nieregularny; w miejscu najszerszym 7,22 m, w miejscu najdłuższym 10,93 m; miejsce najgłębsze - 120 cm. b) zagospodarowanie terenu wokół budynku - wytyczenie ciągów komunikacyjnych z naturalnych materiałów (drewno, kamień), wyposażonych w drewniane siedziska (5 szt.) w układzie liniowym i w formie kamiennych kół młyńskich (5 szt.), oraz donice z kortenu bez dna– 4 szt. (50x200 cm; wys. do 30 cm. c) plenerowa galeria głazów polodowcowych - przed budynkiem; z fragmentami oszlifowanymi każdego kamienia, ukazującymi strukturę skały (15 szt.). d) napis na budynku „TURTUL” ze stali kortenowej gładkiej lub perforowanej - czcionka z logotypu obiektu muzealno-edukacyjnego, wys. min. 50 cm, grubość liter ok. 1-3 cm, mocowanie pojedynczych liter do ściany budynku co ok. 5-7 cm. 2. W zakres zamówienia wchodzi również: 1) ustanowienie kierownika i prowadzenie dokumentacji budowy 2) obsługa geodezyjna budowy 3) ogrodzenie i zapewnienie bezpieczeństwa na terenie budowy do czasu przekazania obiektu zamawiającemu 4) utrzymanie porządku na terenie budowy 5) uporządkowanie terenu przyległego do placu budowy i naprawa drogi dojazdowej, jeżeli zostanie ona uszkodzona w trakcie transportu materiałów i sprzętu wykorzystywanego w trakcie prac budowlanych. 3. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia określono w: 1) opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 11 do SIWZ 2) projekcie budowlano - wykonawczym –załącznik nr 12 do SIWZ 3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (–STWiORB) - załącznik nr 13 do SIWZ;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie określa się
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunku udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit a) i b) niniejszego rozdziału. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa także zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit. a) 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie z pkt 1) lit. a) składa wykonawca główny w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. Oświadczenie z pkt 1) lit. b) potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa wykonawca główny oraz pozostali wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w zakresie, w którym wykazuj spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. W takim przypadku wraz z ofertą należy złożyć stosowne pełnomocnictwo określające sposób współdziałania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (Załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach