Przetargi.pl
Ochrona fizyczna osób i mienia oraz obsługa urządzeń ochrony technicznej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach”.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Ogrodowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 87 567 90 81 , fax. 87 567 90 81
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach
  ul. Ogrodowa 49
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 87 567 90 81, fax. 87 567 90 81
  REGON: 98772000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs7.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona fizyczna osób i mienia oraz obsługa urządzeń ochrony technicznej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia przed kradzieżą, rabunkiem i dewastacją obiektów, na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach w okresie od 30 grudnia 2019 r. do 30 grudnia 2022 r. przez jednego pracownika ochrony na dyżurze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5000zł, słownie: pięć tysięcy złotych. Wykonawców obowiązują ustalenia dot. wadium zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wymaga się posiadania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia -Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualnie obowiązująca koncesję wydana przez MSWiA zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz.U.2018.2142 t.j.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach