Przetargi.pl
Budowa magazynu na sprzęt

Gmina Strzegowo ogłasza przetarg

 • Adres: 06-445 Strzegowo, Plac Wolności
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 6794004 , fax. 23 6704085
 • Data zamieszczenia: 2019-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzegowo
  Plac Wolności 32
  06-445 Strzegowo, woj. mazowieckie
  tel. 23 6794004, fax. 23 6704085
  REGON: 13037844000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzegowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa magazynu na sprzęt
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa magazynu na sprzęt. Zamówienie w pierwszej kolejności obejmuje rozbiórkę istniejących budynków garażowych zgodnie z projektem rozbiórki. Budynki garażowe do rozbiórki są obiektami parterowymi, nie podpiwniczonymi z dachami w konstrukcji drewnianej, jednospadowej i pokryciu z blachy trapezowej. Konstrukcja budynków betonowa. Wszystkie materiały z rozbiórki należy przekazać Zamawiającemu. Dokładne miejsce wywozu materiałów z rozbiórki zostanie wskazane wybranemu Wykonawcy po przekazaniu placu budowy. W ofercie należy skalkulować przewiezienie tych materiałów na odległość do 5 km. Po wykonaniu robót rozbiórkowych na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 562/3 i 551/1 położonych w miejscowości Strzegowo, gm. Strzegowo przewidziano budowę budynku o konstrukcji stalowej, który ma pełnić funkcję magazynu na sprzęt. Będzie to budynek parterowy, niepodpiwniczony przystający do istniejącego budynku mieszkalnego. Obiekt zaprojektowano w konstrukcji stalowej i wypełnieniem z płyty warstwowej z rdzeniem poliizocyjanurowym (PIR). Obiekty objęte opracowaniem posiadać będą odrębne konstrukcje. Nad niewielką częścią budynku zaprojektowano strop żelbetowy na wysokości 3m. Dach dwuspadowy pokryty płytą warstwową. Projektowany magazyn: - powierzchnia zabudowy - 1242,43 m2 - powierzchnia użytkowa - 1207,68 m2 - powierzchnia całkowita - 1360,80 m2 - kubatura - 9041,16 m3 Istniejący budynek mieszkalny: - powierzchnia zabudowy - 83,97 m2 - powierzchnia użytkowa WC + przeds. - 7,96 m2 - powierzchnia całkowita - 83,97 m2 - kubatura - 330,00 m3 Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje: - instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd wtyczkowych, - instalacje elektryczne technologiczne, - instalację oświetlenia awaryjnego, - instalację oświetlenia zewnętrznego, - instalacja połączeń wyrównawczych, - instalacji odgromowa, - instalacja ochrony przepięciowej, - instalacja technologiczna. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: - decyzja Nr 40/2018 sygn. I.6740.13.2018 z dnia 19.01.2018 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę i rozbiórkę, - projekt rozbiórki istniejących budynków garażowych branża budowlana, - projekt budowlany magazynu na sprzęt kategoria obiektu VIII, - projekt budowlany magazynu na sprzęt branża instalacja elektryczna wewnętrzna. - specyfikacja techniczna wykonania i obioru robót branża budowlana, - specyfikacja wykonania i obioru robót branża instalacja elektryczna wewnętrzna, - zmiany nieistotne projektu budowlanego, - przedmiar robót (mający jedynie charakter pomocniczy i nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia). 3. Zaleca się, aby wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko obejrzał miejsce robót oraz zgromadził wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie zamawianych robót. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z decyzją o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę, dokumentacją projektową, oraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 29 ust 3 ustawy pzp). Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej nie znalazł żadnych znaków towarowych, patentów czy pochodzenia, źródeł lub szczególnych procesów, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jeżeli jednak wykonawca stwierdzi/ zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że znajdują się takie przypadki lub pośrednio wskazujące na jeden konkretny produkt, prosi się Wykonawcę, aby zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy pzp zwracając się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ wskazał takie produkty. Wówczas jako wyjaśnienie/ zmiana treści SIWZ, zamawiający wspólnie z autorem dokumentacji projektowej sprecyzuje, jakie cechy zamawianego produktu mają dla niego walor równoważny, które będą brane pod uwagę przy ocenie. 7. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp. 8. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno – eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż wymagane przez zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie wykonawcy w składanej ofercie. 0. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne musi dodatkowo wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ i w postępowaniu. 10. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie poprzez podanie szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienie okoliczności wynikających z wcześniejszych zapisów. 11. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi minimum 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego. 12. Okres rękojmi zgodnie z art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego będzie wynosił 5 lat licząc od daty odbioru końcowego robót, bez względu na okres udzielonej gwarancji. Wykonane obiekty stanowić będą części składowe nieruchomości gruntowej i jako takie będą podlegać reżimowi rękojmi za wady fizyczne nieruchomości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45213221-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych gr. 00/100 przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Strzegowie nr konta 03 8238 0009 0000 0648 2000 0002. W tytule wpłaty należy dokładnie określić jakiego przetargu przelew dotyczy. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – dokument potwierdzający wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 w sekretariacie pok. Nr 1 lub dołączyć do oferty. Z dokumentu tego musi wynikać, że gwarancja/poręczenie jest nieodwołalne i bezwarunkowe. Gwarancja/poręczenie nie może w swojej treści uzależniać wypłaty wadium od potwierdzenia przez bank, jakąkolwiek inną osobę trzecią lub instytucję podpisów osób złożonych pod żądaniem wypłaty wadium w imieniu zamawiającego. Wypłata kwoty wadium nie może być też uwarunkowana żadnymi innymi formalnościami koniecznymi do spełnienia ani dokumentami koniecznymi do złożenia wraz z żądaniem wypłaty wadium. Gwarancja lub poręczenie winny przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium. 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) formularz oferty, b) odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik), c) dowód wniesienia wadium,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach