Przetargi.pl
Wykonanie i dostawa plastikowych kart z nadrukiem Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 02390 Warszawa, ul. Grójecka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 572 62 54, 022 572 62 51 , fax. 022 572 63 05
 • Data zamieszczenia: 2019-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
  ul. Grójecka 186
  02390 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 572 62 54, 022 572 62 51, fax. 022 572 63 05
  REGON: 1581798500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://nfz.ezamawiajacy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dostawa plastikowych kart z nadrukiem Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie i dostawa plastikowych kart z nadrukiem Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)”. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do specyfikacji. Zamówienie będące przedmiotem niniejszej specyfikacji będzie realizowane zgodnie z umową, której wzór stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30197645-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie Zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu za pośrednictwem Platformy Zakupowej, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach