Przetargi.pl
Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I

Powiat Rzeszowski ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 671 463 , fax. 178 671 964
 • Data zamieszczenia: 2021-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Rzeszowski
  ul. Grunwaldzka 15
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 671 463, fax. 178 671 964
  REGON: 69058141300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.rzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres zamówienia obejmuje: • Budowę jednojezdniowej drogi powiatowej o długości ok. 0,6 km; • Rozbudowę jednojezdniowych dróg powiatowych nr 1388R i nr 1409R na długości ok. 1,4 km; • Rozbudowę dróg powiatowych i gminnych na odcinkach dowiązania w niezbędnym zakresie; • Budowę trzech jednopoziomowych skrzyżowań typu rondo; • Rozbudowę jednego skrzyżowania jednopoziomowego na skrzyżowanie skanalizowane; • Przebudowę lub budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, umożliwiających dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze; • Budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych na długości ok. 3 km; • Budowę ścieżek rowerowych na długości ok. 1,5 km; • Budowę siedmiu zatok autobusowych w uzgodnionych lokalizacjach; • Budowę oświetlenia drogowego oraz innych urządzeń i instalacji zapewniających prawidłowe użytkowanie drogi; • Budowę urządzeń ochrony środowiska (ogrodzenie drogi na długości ok. 0,3 km; płotki ochronno-naprowadzające na długości ok. 0,6 km); • Budowę przepustów drogowych (pod zjazdami); • Rozbiórkę istniejącego mostu zespolonego stalowo-żelbetowego na potoku Lubcza; • Budowę nowego mostu na potoku Lubcza w km 1+629,78; • Przeniesienie kolidującej z inwestycją istniejącej kapliczki przydrożnej; • Przebudowę i budowę układu odwodnienia drogi odpowiadającego uwarunkowaniom terenowym w tym: - budowa i przebudowa rowów drogowych, - budowa i przebudowa odcinków kanalizacji deszczowej, - budowa odcinków rowów krytych, - budowa i przebudowa wylotów kanalizacyjnych dla wód opadowo – roztopowych do cieków wodnych i rowów drogowych, - budowa urządzeń oczyszczających wody opadowo – roztopowe przed wprowadzeniem do potoku Lubcza, • Przebudowę istniejącej infrastruktury zewnętrznej kolidującej z budową drogi (sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, gazociągów); • Wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; • Rozbiórkę urządzeń budowlanych i elementów zagospodarowania terenu kolidujących z projektowaną inwestycją (m.in. elementy dróg, przepusty, ogrodzenia, fundamenty); • Inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takie jak wycinka i nasadzenia zieleni, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, wzmocnienie podłoża gruntowego, rozbiórki wiat przystankowych itp. 2. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne w poniżej określonym zakresie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii wzmocnienia podłoża gruntowego w obrębie obiektu i dojazdów do obiektu mostowego na rzece Lubcza oraz zmiany sposobu posadowienia obiektu mostowego, przy której nie będzie konieczności prowadzenia prac w bezpośrednim zbliżeniu do linii napowietrznej wysokiego napięcia. Wykonawca powinien przewidzieć zastosowanie technologii, która pozwoli uzyskać efekt wzmocnienia podłoża oraz posadowienia obiektu nie gorszy niż określono w dokumentacji projektowej i nie spowoduje ona zwiększenia kosztów inwestycji. 3. Wskutek wprowadzenia zmian dopuszcza się możliwość zmiany ostatecznej decyzji ZRID (będącej w posiadaniu Inwestora), jednakże wszelkie opinie, uzgodnienia i decyzje niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany decyzji ZRID Wykonawca wykona własnym kosztem i staraniem. Zaproponowane rozwiązania równoważne nie mogą wpłynąć na ostateczny termin realizacji inwestycji. Zaproponowane rozwiązania równoważne nie mogą wpłynąć na ostateczny termin realizacji inwestycji. Wykonawca, który zaproponuje rozwiązanie równoważne wycenia to rozwiązanie w kosztorysie ofertowym. 4. Jeżeli rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę nie będzie spełniało wymagań Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45220000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach