Przetargi.pl
Budowa kompleksu sportowego w gminie Chrzanów

GMINA CHRZANÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 23-305 Chrzanów, Chrzanów Trzeci 112
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA CHRZANÓW
  Chrzanów Trzeci 112
  23-305 Chrzanów, woj. lubelskie
  REGON: 830409560
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chrzanow.eurzad.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kompleksu sportowego w gminie Chrzanów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kompleksu sportowego w gminie Chrzanów”.W ramach zamówienia zamierza się budową kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w formule zaprojektuj i wybuduj. Przedmiotowe zadanie obejmuje budowę budynku zaplecza sportowego, budowę płyty boiska do piłki nożnej o naturalnej powierzchni trawiastej, a także wyposażenie całego kompleksu sportowego - zarówno budynku (min. wyposażenie pomieszczeń w meble i sprzęt) jak i boiska (min. bramki, trybuny, piłkochwyty, oświetlenie, zadaszone krzesełka dla zawodników, linie, chorągiewki, wiata dla pomocy medycznej) oraz sprzęt do bieżącego utrzymania kompleksu. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się zamontowanie elementów OZE - fotowoltaiki oraz pompy ciepła. Dopełnieniem inwestycji będzie zagospodarowanie terenu (ciągi pieszo-samochodowe, drogi przeciwpożarowe, parkingi, ogrodzenie), a także montaż elementów małej architektury.Robota budowlana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wskazane jest, aby Oferent wykonał wizję lokalną w celu zapoznania się ze stanem istniejącym budynku i zakresem już wykonanych robót oraz skalkulowania robót powstałych do wykonania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 12.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SWZ:50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)12.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy 10 9410 1010 2002 2000 0156 0003 Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim, oddział Chrzanów z adnotacją: -„ zamówienie pn.– Budowa kompleksu sportowego w gminie Chrzanów.12.4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert.12.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 lit. b) – d) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.12.6. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.12.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku w formule zaprojektuj i wybuduj o łącznej wartości wszystkich wykonanych robót co najmniej 3 000 000 zł brutto z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażone w wolucie obcej – będą one przeliczane na PLN według średniego kursu w stosunku do danej waluty opublikowanego przez NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje wskazane informacje.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach