Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu Cyfrowa Polska "Granty PPGR"

Gmina Chełm ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Pokrówka, Gminna 18
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 563 73 63 , fax. 82 563 77 93
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chełm
  Gminna 18
  22-100 Pokrówka, woj. lubelskie
  tel. 82 563 73 63, fax. 82 563 77 93
  REGON: 110198103
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminachelm.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu Cyfrowa Polska "Granty PPGR"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu Cyfrowa Polska ,,Granty PPGR".2. Krótki opis przedmiotu zamówienia:1) Dostarczenie nw. elementów we wskazanych ilościach do siedziby Zamawiającego zgodnie z zestawieniem rzeczowo – ilościowym:Laptop z systemem operacyjnym - 14 szt.,Oprogramowanie biurowe preinstalowane - 14 szt.,2) Dostarczany sprzęt i oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone i nieobciążone prawami osób trzecich.3) Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu jakie jest wymagane, żeby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. 4) Sprzęt będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności znakami bezpieczeństwa.5) Wykonawca wyda Zamawiającemu instrukcje obsługi sprzętu lub – jeśli są one udostępniane przez producenta w formie elektronicznej – przekaże adresy WWW, pod którymi można je pobrać.6) Dla oprogramowania Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia niewyłącznej licencji Zamawiającemu lub przeniesienia na Zamawiającego niewyłącznego uprawnienia licencyjnego zgodnego z zasadami licencjonowania określonymi przez producenta.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: Załączniku Nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-31

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach