Przetargi.pl
Budowa kompleksowej zagrody pokazowej żubrów w Kopnej Górze - etap I

Nadleśnictwo Supraśl w Supraślu ogłasza przetarg

 • Adres: 16-030 Supraśl, Podsupraśl
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 131 550 , fax. 857 131 561
 • Data zamieszczenia: 2019-06-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Supraśl w Supraślu
  Podsupraśl 8
  16-030 Supraśl, woj. podlaskie
  tel. 857 131 550, fax. 857 131 561
  REGON: 50026650000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.suprasl.bialystok.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kompleksowej zagrody pokazowej żubrów w Kopnej Górze - etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na „Budowie kompleksowej zagrody pokazowej żubrów w Kopnej Górze - etap I”, które składają się z dwóch etapów: 1) etap I: a) budowie ogrodzenia wewnętrznego zagrody- w części oznaczonej na mapie kolorem żółtym (Załącznik 1a), b) budowie drogi gospodarczej oraz ciągów pieszych- w części oznaczonej na mapie kolorem niebieskim (Załącznik 1a), c) budowie paśnika z cielętnikiem i karmidłem- w części oznaczonej na mapie kolorem pomarańczowym (Załącznik 1a), 2) etap II: a) budowie wieży widokowej- w części oznaczonej na mapie kolorem różowym (pod nr 10) (Załącznik 1a), b) budowie stodoły na siano z wiatą- oznaczonej na mapie kolorem różowym (pod nr 18 i 19) (Załącznik 1a), c) budowie zagrody kwarantannowej z odłownią- oznaczonej na mapie kolorem zielonym (Załącznik 1a), d) budowie kładki– oznaczonej na mapie kolorem brązowym (Załącznik 1a), e) wykonaniu 2 szt. koryt do pojenia żubrów oraz dostawie beczkowozu- opisanych w projekcie wykonawczym; umiejscowione zostaną według zaleceń Zamawiającego na etapie realizacji przedmiotu umowy. 2. Szczegółowy zakres robót został określony w: 1) Załącznik 1a- mapa z zaznaczonym zakresem inwestycji, 2) Załącznik 1b- wyciąg z Projektu Budowlanego, 3) Załącznik 1c- Projekt Wykonawczy na budowę kompleksu pokazowego dla żubrów, ze zjazdami i infrastrukturą techniczną, pn. OGRODZENIE WEWNĘTRZNE- częściowo, według zakresu z Załącznika 1a; zakres robót jak w opisie technicznym, 4) Załącznik 1d- Projekt Wykonawczy branży drogowej- częściowo, według zakresu z Załącznika 1a, przewidujący w szczególności: a) wykonanie utwardzenia terenu w części gospodarczej z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie- łączna powierzchnia tego utwardzenia wynosi 630,24 m2, b) wykonanie chodników pieszych z kamienia polnego łupanego na podsypce cementowo-piaskowej oraz na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie- łączna powierzchnia chodników wynosi 4315,50 m2. 5) Załącznik 1e- Projekt Wykonawczy na budowę kompleksu pokazowego dla żubrów, ze zjazdami i infrastrukturą techniczną, pn. CIELĘTNIK, PAŚNIK, KARMIDŁA według zakresu z Załącznika 1a bez wykonania instalacji sanitarnej, 6) Załącznik 1f- Projekt Wykonawczy na budowę kompleksu pokazowego dla żubrów, ze zjazdami i infrastrukturą techniczną, pn. WIEŻA WIDOKOWA Z WINDĄ bez wykonania części instalacji elektrycznej: instalacji CCTV, 7) Załącznik 1g- Projekt Wykonawczy na budowę kompleksu pokazowego dla żubrów, ze zjazdami i infrastrukturą techniczną, pn. STODOŁA NA SIANO Z WIATĄ według zakresu z Załącznika 1a bez wykonania części instalacji teletechnicznych- wykonanie systemu alarmu pożaru i systemu sygnalizacji włamania, 8) Załącznik 1h- Projekt Wykonawczy na budowę kompleksu pokazowego dla żubrów, ze zjazdami i infrastrukturą techniczną, pn. ZAGRODA KWARANTANNOWA Z ODŁOWNIĄ według zakresu z Załącznika 1, 9) Załącznik 1i- Projekt Wykonawczy na budowę kompleksu pokazowego dla żubrów, ze zjazdami i infrastrukturą techniczną, pn. KŁADKI/PRZEJŚCIA DLA ŻUBRÓW- częściowo, według zakresu z Załącznika 1a; zakres robót obejmuje wykonanie jednej kładki (oznaczonej kolorem brązowym w Załączniku 1a), 10) Załącznik 1j- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 11) Załącznik 1k- Przedmiar robót (ma charakter pomocniczy, ofertę należy przygotować w oparciu o dokumentację projektową). 3. Zamawiający nie przewiduje wykonania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 4. Zamawiający przewiduje wykonanie robót zamiennych z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w SIWZ oraz wynikającego z treści oferty. 5. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zostały wskazane nazwy producenta, znaki towarowe, typy materiałów, produktów, patentów czy pochodzenia, dostawcy lub normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne czy systemy referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przy realizacji przedmiotu zamówienia produktów, materiałów i rozwiązań równoważnych. Za produkty, materiały i urządzenia równoważne Zamawiający uzna produkty, materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji przetargowej. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia równoważności zaoferowanych produktów, materiałów i urządzeń w stosunku do produktów, materiałów i urządzeń wymaganych przez Zamawiającego, zgodnie z dokumentacją przetargową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających równoważności zaoferowanych produktów, materiałów i urządzeń w stosunku do produktów, materiałów i urządzeń wymaganych przez Zamawiającego. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek sprawdzić zakres i rodzaj robót z dokumentacją przetargową i uwzględnić powyższe w oferowanej cenie. 6. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) osoby wykonujące prace fizyczne, w tym operatorów sprzętu, kierowców i montażystów. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy, podwykonawcy. 7. Wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), a także innych czynności polegających na nadzorze nad wykonywanymi robotami. 8. Stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 8 ustawy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca korzystał z rozwiązań i materiałów odpowiadających potrzebom wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 75 000, 00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy zł 00/100 gr). Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Białystok nr rachunku: 68 2030 0045 1110 0000 0072 7060 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu pn. „Budowa kompleksowej zagrody pokazowej żubrów w Kopnej Górze - etap I”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: · pieniądzu, · poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, · gwarancjach bankowych, · gwarancjach ubezpieczeniowych, · poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 3. Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie, o którym mowa w pkt 1, znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz, oryginał dokumentu wadium należy umieścić w kopercie, o której mowa w rozdziale 16 pkt 17, bez wpinania/wszywania go do oferty. Wykonawca dołącza do oferty kopię dokumentu wadium, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz (np. w formie gwarancji lub poręczenia) musi obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Dokument wadium wniesiony w innej formie niż pieniądz (np. w formie gwarancji lub poręczenia) musi zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w pkt 11 i 12. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz (np. w formie gwarancji lub poręczenia) musi zawierać w swojej treści zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie Zamawiającego, w przypadkach, o których mowa w pkt 11 i 12. 6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione albo zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt 11 i 12. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, w tym: aa) oświadczenie o oferowanym terminie płatności, nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, bb) oświadczenie, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie określonym w rozdziale 4 SIWZ, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, cc) oświadczenie o oferowanym okresie gwarancji, b) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, c) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, d) zobowiązanie do udostępnienia zasobów- w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach