Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Browarowej w Tychach

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, Al. J. Marszałka Piłsudskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 257 235 , fax. 323 257 285
 • Data zamieszczenia: 2019-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.
  Al. J. Marszałka Piłsudskiego 12
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 323 257 235, fax. 323 257 285
  REGON: 27334026000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rcgw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Osoba prawna utworzona w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Browarowej w Tychach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis zamówienia oraz sposób jego wykonania określony jest w Dokumentacji Technicznej opracowanej dla potrzeb niniejszego zamówienia w załączniku nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do złożenia oferty Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięciu tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz Oferty – załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Upoważnienie dla osoby/osób do podpisania oferty oraz do występowania w imieniu Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dołączonych dokumentów - załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium zgodnie z pkt. XIII ppkt 1. SIWZ. 4. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem) określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust.2 u.p.z.p. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądał od nich umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 6. Oświadczenie dotyczące podanych informacji – załącznik nr 8 do SIWZ. 7. Wypełniony przez Wykonawcę Przedmiar – znajdujący się w załączniku nr 6 do SIWZ (tom III).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach