Przetargi.pl
Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach Zakładu Przyrodoleczniczego oraz w pomieszczeniach stołówki wraz z sanitariatami należących do Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój Sp. z o.o.

Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Uzdrowiskowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 449 21 14
 • Data zamieszczenia: 2019-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.
  ul. Uzdrowiskowa 54
  43-230 Goczałkowice-Zdrój, woj. śląskie
  tel. 32 449 21 14
  REGON: 29188800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gozdroj.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach Zakładu Przyrodoleczniczego oraz w pomieszczeniach stołówki wraz z sanitariatami należących do Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach Zakładu Przyrodoleczniczego oraz w pomieszczeniach stołówki wraz z sanitariatami należących do Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój Sp. z o.o. w Goczałkowicach – Zdroju. Usługa obejmuje pełny zakres usług porządkowo – czystościowych i higieniczno – dezynfekcyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1 do siwz; 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - udzielone osobom nie wymienionym w dokumencie, o którym mowa w sekcji III.4) ppkt 2) a reprezentującym Wykonawcę, w szczególności poprzez podpisywanie/poświadczanie dokumentów składających się na ofertę oraz innych składanych w toku postępowania. 3. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dotyczy Wykonawców, którzy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w sekcji III.1.2) oraz III.1.3) polegają na zdolnościach innych podmiotów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach