Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Smyków dla miejscowości Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie”- etap IV: Adamów, Piaski Królewieckie (część północna)

Urząd Gminy Smyków ogłasza przetarg

 • Adres: 26-212 Smyków, Smyków
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 3739181 , fax. 0-41 3739181
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Smyków
  Smyków 91
  26-212 Smyków, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 3739181, fax. 0-41 3739181
  REGON: 29002069600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.smykow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Smyków dla miejscowości Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie”- etap IV: Adamów, Piaski Królewieckie (część północna)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Rurociąg grawitacyjny PVC-U klasy S,SN8 (lite) Dz200, łączone kielichowo na fabrycznie zamontowaną uszczelkę dwu elementową Sewer-Lock- kanały, m. – 4 746,89, w tym studnie; fi 425 szt.- 6, fi 600 szt.- 12, fi 1000 szt.- 180, studnia rozprężna fi 1000 szt.-5, (studnie kanalizacyjne włazowe, nie włazowe, kręgi betonowe (rura karbowana) z betonu wibroprasowanego z osadzonymi stopniami złazowymi; kinety prefabrykowane z osadzonymi przejściami szczelnymi, włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym, przydomowa pompownia ścieków szt.- 1, pompownie ścieków szt. 6 z kręgów betonowych, instalacja elektryczna, armatura hydrauliczna, automatyczny system sterowania pomp, szafa sterownicza, krata koszowa, monitoring GSM/GPRS, moduł telemetryczny MT-101, instalacja oprogramowania, integracji systemu monitoringu i wizualizacji, przewiert; fi 63 m.- 11, fi 90 m.- 216,85, fi 110 m.- 103,50, fi 200 m.- 1180,19. 2.Rurociąg PVC-U Dz160 klasy S,SN8- przyłącza wraz z instalacją wewnętrzną m.- 2 118,97, w tym studnie fi 425 szt.- 101, przewiert fi 160 m. 42,00, ilość przyłączy szt.- 94. 3.Rurociąg tłoczny PE 100 SDR17 PN10, Dz63, m.- 11, 4.Rurociąg tłoczny PE 100 SDR17 PN10, Dz90, m.- 2 040,91, 5.Rurociąg tłoczny PE 100 SDR17 PN10, Dz110, m.- 764,60, 6.Rozebranie i odbudowa nawierzchni i podbudowy jezdni (pasa drogi, zjazdy, chodniki, poboczy, rowu)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232410-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 70 000,00 PLN, (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy) - należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach