Przetargi.pl
Dostawa sprzętu i wyposażenia okulistycznego do Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie

Szpital Św. Leona sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 27-500 Opatów, Szpitalna
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 15 8670427, , fax. 15 8670432
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Św. Leona sp. z o.o.
  Szpitalna 4
  27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie
  tel. 15 8670427, , fax. 15 8670432
  REGON: 26051970000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalopatow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szpital

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu i wyposażenia okulistycznego do Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy sprzętu i wyposażenia okulistycznego do Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie.II. Opis przedmiotu zamówienia: Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień: 33.19.00.00 - Różne urządzenia i produkty medyczne. 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe i należy je traktować jako nieobowiązujące. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ. 4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 5. Zasady realizacji przedmiotowej dostawy określa "projekt umowy" stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wraz z oświadczeniem o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. B) Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III.4 A): składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.A), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 2 stosuje się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną