Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy ul. Mazowiecką a ul. Flisaczą w Gryfinie.

Gmina Gryfino ogłasza przetarg

 • Adres: 74-100 Gryfino, ul. 1 Maja
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 162 011 , fax. 914 162 702
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gryfino
  ul. 1 Maja 16
  74-100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 162 011, fax. 914 162 702
  REGON: 81168455100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gryfino.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy ul. Mazowiecką a ul. Flisaczą w Gryfinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej Dy 250mm PE w Gryfinie pomiędzy ul. Mazowiecką a oczyszczalnią ścieków przy ul. Flisaczej o łącznej długości 1 074 m wraz z studniami z kręgów żelbetowych DN1000, DN1200 i DN1500 w łącznej ilości 9 szt., przepływomierzem elektroenergetycznym, zaworami odpowietrzająco – napowietrzającymi, zasuwami kołnierzowymi odcinającymi typu drugiego do bezpośredniej zabudowy w ziemi wraz z odpowiadającymi obudowami teleskopowymi i skrzynkami do zasuw. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale III Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz przedmiarach robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego. 3. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określają zapisy rozdziału XIV Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ (w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument). Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2. Odpowiednie pełnomocnictwa, tylko w sytuacjach określonych w SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej. Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 4. Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców). Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach