Przetargi.pl
Naprawa dróg leśnych w obrębie leśnictwa Nosowo i leśnictwa Białogórzyno

Nadleśnictwo Białogard ogłasza przetarg

 • Adres: 78-200 Białogard, ul. Koszalińska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 121 112
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Białogard
  ul. Koszalińska 3
  78-200 Białogard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 121 112
  REGON: 33004402200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bialogard.szczecinek.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zarządzający Własnością Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa dróg leśnych w obrębie leśnictwa Nosowo i leśnictwa Białogórzyno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na naprawie dróg leśnych materiałem Zamawiającego (kruszywo łamane frakcji 0-31,5mm C90/3) w obrębie leśnictwa Nosowo i leśnictwa Białogórzyno. Drogi objęte zakresem napraw oraz lokalizacja kruszywa określa mapa przeglądowa stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ. Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje w szczególności: -mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża na powierzchni 11.077,50m2; -nawiezienie i wykonanie nowej warstwy kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm C90/3, grubości warstwy nie mniejszej niż 6 cm na powierzchni 11.077,50m2; -naprawa obustronnych poboczy z materiału pozyskanego z istniejącej drogi po profilowaniu lub inny materiał miejscowy pozyskany z terenu za poboczem na powierzchni 4.747,50m2. 3.3 Materiał – kruszywo Zamawiającego będzie przekazane Wykonawcy dokumentem magazynowym Mm na miejscu składowanego materiału (dojazd pożarowy nr 5 - lokalizacja kruszywa określa mapa przeglądowa stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ). Materiał zostanie wydany w dniu przekazania terenu na którym będą wykonywane naprawy. 3.4 Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować, jako informację uściślającą. Jeżeli w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych systemów lub producentów, to należy taktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do jakości i docelowego przeznaczenia oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć minimalne parametry urządzeń, materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia. Jeżeli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym jest obowiązany wskazać, że oferowane dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w w/w dokumentacji. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalności niż określone w dokumentacji. Zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.5 Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie budowy oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 3.6 Szczegółowy zakres zamówienia określą: dokumentacja techniczna – mapa przeglądowa i szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ oraz formularz kosztorysu ofertowego wraz z przedmiarem robót stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. Roboty towarzyszące oraz tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową konieczne do uwzględnienia przez Wykonawcę to: ‒ organizacja i zabezpieczenie placu budowy, ‒ uporządkowanie terenu objętego placem budowy, ‒ zabezpieczenie mediów (woda, prąd, gaz), ‒ wykonanie dokumentacji powykonawczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 14.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). 14.2 Wadium musi być wniesione zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy PZP. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 14.3 Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego BNP Paribas Bank Polska S.A. 45 2030 0045 1110 0000 00494480, z dopiskiem w tytule przelewu „wadium – SA.270.1.02.2020”. 14.4 Wadium uznaje się za wniesione z chwilą jego wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego. 14.5 Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy załączyć do oferty w formie oryginału. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy PZP i art. 46 ust. 5 ustawy PZP. 14.6 Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. 14.7 Oferta Wykonawcy, który nie wniesienie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. 14.8 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli wniesie wadium w sposób nieprawidłowy. 14.9 Zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy. 14.10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14.11 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. W ofercie należy wpisać nr konta, na które Zamawiający ma zwrócić wadium wniesione w formie pieniężnej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 12.1.1 Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ i opisem sposobu o którym mowa w pkt 19 SIWZ, 12.1.2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP – aktualne na dzień składania – sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 12.1.3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP – aktualne na dzień składania ofert – sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 12.1.4 Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22 ust.1 PZP – zgodnie z pkt 10.2 SIWZ, o ile wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu trzeciego – sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, 12.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem kwalifikowanym, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 12.3 Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP. 12.3.1 W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 10.1.2 SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy: Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca powołujący się na potencjał podmiotu trzeciego w zakresie spełnienia warunku finansowego zobowiązany jest przedłożyć informację, o której mowa powyżej dotyczącą tego podmiotu. 12.3.2 W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 10.1.3 SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy: a) Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonanie, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowalnego i prawidłowo ukończone, zgodnie z warunkiem opisanym w pkt. 10.1.3a SIWZ i wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 5. Przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty . W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przekładania dowodu. b) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5a). c) Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi urządzeniami (załącznik nr 5b). 12.3.3 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d) Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP. 12.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: 12.4.1 o których mowa w pkt 12.3.3 lit. a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP; 12.4.2 o których mowa w pkt 12.3.3 lit. b), c), d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 12.4.3 Dokumenty, o których mowa w pkt 12.4 ppkt 12.4.1 i ppkt 12.4.2 lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 12.4 ppkt 12.4.2 lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 12.4.4 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12.4 ppkt 12.4.1 i 12.4.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 12.4.3 stosuje się. 12.5 W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 12.6 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 12.3.3 lit. a), składa dokument, o którym mowa w pkt 12.4 ppkt 12.4.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 12.4 ppkt 12.4.3 zdanie pierwsze stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 12.7 Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach