Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej Serock, ul. Słodka

Miasto i Gmina Serock ogłasza przetarg

 • Adres: 05-140 Serock, Rynek
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 828 805 , fax. 227 827 499
 • Data zamieszczenia: 2019-03-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Serock
  Rynek 21
  05-140 Serock, woj. mazowieckie
  tel. 227 828 805, fax. 227 827 499
  REGON: 15570119000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.serock.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej Serock, ul. Słodka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w ulicy Słodkiej w Serocku zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa firmy „GeoPlan” Zakład Usług Geodezyjnych i Projektowych Piotr Korczak, ul. Zacisze 5/1, 26-600 Radom. 3.2 Szczegółowo przedmiot zamówienia obejmuje: 1) budowę kanału sanitarnego PVC ф 200 mm o długości L = 221,8 m, od istniejącej studni S1 w ulicy Słodkiej do studni S6, 2) budowę 5 przyłączy kanalizacyjnych ф 160 mm o długości L = 37,5 m wraz z adaptacją istniejących zbiorników bezodpływowych na studzienki rewizyjne, 3) opracowanie projektu przyłącza kanalizacyjnego do działki nr ew. 11/4 obr. 03 (ul. Słodka 13) i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na podstawie wykonanego projektu, 4) opracowanie projektu wykonawczego zamiennego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słodkiej oraz przyłączy kanalizacyjnych do działek nr ew. 11/9, 11/8, 11/7, 11/6, 11/5 obr. 03, w zakresie zmiany lokalizacji studni na kanale sanitarnym oraz przebiegu przyłączy do w/w działek – Zamawiajacy wskazuje, że powyższe zmiany należy kwalifikować jako zmiany nieistotne niewymagające zmiany pozwolenia na budowę; projekt wykonawczy będzie podlegał uzgodnieniu w MPWiK, 5) odtworzenie nawierzchni drogi na długości 280 m i szerokości 4 m mieszanką mineralno -bitumiczną klińcowo – żwirową (destrukt asfaltowy) o grubości 10 cm, 6) odtworzenie w przypadku budowy przyłączy zagospodarowania posesji (nawierzchnie chodników, zjazdów oraz trawników) do stanu sprzed budowy, 7) monitoring TV wybudowanej sieci, 8) przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyć, 9) prace w rejonie istniejącej infrastruktury prowadzić pod ścisłym nadzorem gestorów sieci. Koszt nadzoru ponosi Wykonawca. 10) charakterystyka terenu, na którym będzie realizowane zadanie: Teren po którym zlokalizowano sieć kanalizacji sanitarnej stanowi pas drogowy drogi gminnej ul. Słodkiej (wewnętrznej), działka ew. nr 10/13 i 11/2 obr. 03 w Serocku. Ulica Słodka jest drogą gruntową. Wzdłuż trasy projektowanego odcinka sieci kanalizacyjnej po południowej stronie zlokalizowane są budynki mieszkalne natomiast po północnej działki niezabudowane. W pasie drogowym ul. Słodkiej zlokalizowana jest sieć wodociągowa z przyłączami, sieć gazowa z przyłączami, sieć energetyczna, kanał sanitarny Dz 0,20m w miejscu włączenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232440-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zał. nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach