Przetargi.pl
Budowa kablowej sieci oświetleniowej w miejscowości Stary Staw oraz Jodłów, Gmina Nowa Sól

Gmina Nowa Sól ogłasza przetarg

 • Adres: 67-100 Nowa Sól, ul. Moniuszki
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 3872016 w. 28 , fax. 683 873 277
 • Data zamieszczenia: 2020-05-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Sól
  ul. Moniuszki
  67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie
  tel. 68 3872016 w. 28, fax. 683 873 277
  REGON: 97123779900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminanowasol.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kablowej sieci oświetleniowej w miejscowości Stary Staw oraz Jodłów, Gmina Nowa Sól
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa kablowej sieci oświetleniowej w miejscowości Stary Staw oraz Jodłów, Gmina Nowa Sól. Przedmiot inwestycji administracyjnie znajduje się na terenie Gminy Nowa Sól, powiat nowosolski, województwo lubuskie. Zakres inwestycji został podzielony na części: CZĘŚĆ I: Budowa kablowej sieci oświetleniowej niskiego napięcia w miejscowości Stary Staw, etap I dz. nr 149, 197/1, Gmina Nowa Sól CZĘŚĆ II: Budowa kablowej sieci oświetleniowej w m. Jodłów, etap III, Gmina Nowa Sól 1) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ I a) Przedmiotem zamówienia jest budowa kablowej sieci oświetleniowej niskiego napięcia w miejscowości Stary Staw, Gmina Nowa Sól. Zamówienie obejmuje zakres etapu I, tj. dz. nr 149, 197/1. Zakres zamówienia obejmuje: - ułożenie kablowej linii oświetlenia ulicznego, - słupy oświetleniowe aluminiowe anodowane stożkowo walcowane h=6m z fundamentami – 11 szt. - gięte wysięgniki aluminiowe h=1180mm, L=600mm – 11 szt. - oprawy Led-55W – 13 szt. b) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 2A do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ II a) Przedmiotem zamówienia jest budowa kablowej sieci oświetleniowej 0,4 kV w miejscowości Jodłów, Gmina Nowa Sól. Zamówienie obejmuje zakres etapu III, tj. dz. nr 215 oraz 208/65. W zakresie zamówienia ujęto: - ułożenie kablowej linii oświetlenia ulicznego, - zabudowę wolnostojących słupów oświetlenia drogowego, słupy aluminiowe anodowane stożkowo walcowane z fundamentami, - zabudowę szafki oświetleniowej, - montaż opraw oświetleniowych ledowych o ciepłym ubarwieniu, kształt zgodny z dokumentacją projektową. b) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 2B do SIWZ. Zakres etapu III oznaczono w dokumentacji projektowej kolorem żółtym. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 3) W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę geodezyjną wykonanych obiektów oraz dokonać skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót i uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeśli jest wymagana. 4) Zamawiający zleca zapoznanie się z dokumentacją projektową przed złożeniem oferty. 5) Elementy z rozbiórek wykonawca zobowiązany jest zutylizować własnym staraniem i na własny koszt. Wykonawca pokrywa koszt załadunku i transportu materiału z rozbiórki. 6) W przypadku, gdy opis techniczny nie podaje w sposób szczegółowy technologii wykonania robót lub wykonania określonego elementu przedmiotu zamówienia, bądź nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiałów, wykonawca zobowiązany jest wystąpić do zamawiającego o wyjaśnienie. 7) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SIWZ), Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonane przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru robót. 8) Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia w okresie nie krótszym niż 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy, chyba że gwarancja producenta jest dłuższa to obowiązuje gwarancja udzielona przez producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231400-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający pobiera wadium osobno dla każdej części. 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: - dla CZĘŚCI I: 2 000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące 00/100) - dla CZĘŚCI II: 2 000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące 00/100). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wybranych przez Wykonawcę. a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (Dz. U. z dnia 2019, poz. 310 z późn. zm.). UWAGA: W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie, Oddział w Nowej Soli. nr konta 97 9673 0007 0000 0301 1468 0003 z dopiskiem „wadium – „Budowa kablowej sieci oświetleniowej w miejscowości Stary Staw oraz Jodłów, Gmina Nowa Sól”. Kopię przelewu należy dołączyć do oferty. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do upływu terminu składania ofert znajdzie się na rachunku zamawiającego. 6. W przypadkach gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, Wykonawca składa oryginał dokumentu wadium z ofertą. 7. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postepowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8.8 i 8.9 SIWZ. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11. Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.7 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach