Przetargi.pl
BUDOWA JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ W MIEJSCOWOŚCI DUBIECKO KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZEMYŚLU

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyśl ogłasza przetarg

 • Adres: 37-700 Przemyśl, pl. Św. Floriana 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 676 46 22
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyśl
  pl. Św. Floriana 1
  37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie
  tel. 16 676 46 22
  REGON: 650903345
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ W MIEJSCOWOŚCI DUBIECKO KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZEMYŚLU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej W Miejscowości Dubiecko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej W Przemyślu - obejmująca swoim zakresem łącznie branże: konstrukcyjno-budowlaną, sanitarną, elektryczną, teletechniczną oraz dostawę niezbędnego wyposażenia12.2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 8 do SWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 7 do SWZ.12.3. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących - załącznik nr 7 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach