Przetargi.pl
Dostawa samochodu operacyjnego, SOp.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-016 Rzeszów, ul.Maurycego Mochnackiego 4
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 74 70 223
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
  ul.Maurycego Mochnackiego 4
  35-016 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 74 70 223
  REGON: 000658142
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gov.pl/web/kwpsp-rzeszow

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu operacyjnego, SOp.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „"Dostawa samochodu operacyjnego SOp". Samochód zaoferowane przez Wykonawcę musi spełniać wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SWZ (opisie przedmiotu zamówienia). Zamawiający wymaga, aby oferowany samochody był fabrycznie nowy, rok produkcji 2022. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy. Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach