Przetargi.pl
Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową dla ZUK Tworóg Sp. z o.o.

Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 42-690 Tworóg, ul. Zamkowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 284 67 93 , fax. 32 284 67 93
 • Data zamieszczenia: 2021-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o.
  ul. Zamkowa 16
  42-690 Tworóg, woj. śląskie
  tel. 32 284 67 93, fax. 32 284 67 93
  REGON: 27627320900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zuk-tworog.lo.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Komunalna spółka prawa handlowego, w której 100 % udziałów posiada gmina

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową dla ZUK Tworóg Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, w zakres której wchodzi: a) Część 1 - dostawa infrastruktury sprzętowej na potrzeby budowy Inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową. Zakresem zamówienia objęta jest w szczególności dostawa i instalacja elementów infrastruktury teleinformatycznej. Całość sprzętu dostarczana przez Wykonawcę musi zostać zainstalowana u Zamawiającego. Dostawa i montaż obejmuje: szafę rack, UPS, UTM (ang. unified threat management), Switch, Serwery – wraz z platformą wirtualizacyjną b) Część 2 - budowa systemu monitorowania wybranych elementów (7 lokalizacji) sieci wodociągowej Zamawiającego w tym opomiarowanie wybranych obiektów, agregacja danych pomiarowych obiektów, udostępnienie danych dla „Inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową” - c) Część 3 - budowa Inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową umożliwiający efektywniejsze zarządzanie majątkiem sieciowym poprzez rozliczanie rzeczywistych kosztów prac na sieciach WOD-KAN, gromadzenie informacje o zdarzeniach na sieciach wod-kan. Dane gromadzone w bazie GIS będą wynikiem połączenia wielu źródeł danych geometrycznych i atrybutów (dane archiwalne, dane z eksploatacji). Jednocześnie system umożliwi obliczenia hydrauliczne oraz zapewni funkcjonalności pozwalające na analizowanie parametrów pracy sieci oraz informacji o odbiorcach. Zakresem zamówienia objęta jest w szczególności dostawa i instalacja oprogramowania, jego parametryzacja. Całość oprogramowania Inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową wraz z niezbędnymi systemami operacyjnymi dostarczana przez Wykonawcę musi zostać zainstalowana u Zamawiającego. Wykonawcę obowiązuje klauzula kompletności, co oznacza, że ewentualne pominięcie przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek dostaw oprogramowania oraz prac i usług, które kolidowałoby z kompleksowym wykonaniem zadania, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich dostawy i wykonawstwa. d) Część 4 - rozbudowa Systemu radiowego odczytu wodomierzy na potrzeby Inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową umożliwiający efektywniejsze zarządzanie dostarczaniem wody do odbiorców poprzez bieżącą analizę ilości wody dostarczanej i zużywanej w danej strefie pomiarowej oraz gromadzenie informacji o zdarzeniach alarmowych w punktach pomiarowych. Dane pochodzące z SROW gromadzone w bazie będą stanowiły jedno ze źródeł danych do analizy wykorzystywane przez ISZS oraz moduły towarzyszące, w tym moduł bilingowy. System radiowego odczytu ma działać jako platforma zawierająca kompletny system zarządzania, odczytu i konfiguracji liczników, modułów radiowych oraz innych urządzeń wchodzących w skład systemu. Platforma docelowo ma mieć możliwość obsługi liczników wszystkich mediów (woda, energia elektryczna, energia cieplna, gaz, chłodzenie). Platforma powinna umożliwiać korzystanie z obecnie posiadanych przez Zamawiającego urządzeń do odczytów jeżdżonych i programowania nakładek radiowych oraz odczytu danych poprzez dedykowaną głowicę optyczną tj.: urządzenia typu PSION oraz urządzenia typu tablet z systemem Windows i dedykowaną aplikacją. System ma umożliwiać równocześnie odczyt Drive-By, Mobile GPRS oraz odczyt stacjonarny i zapewniać pełny zakres przetwarzania i analiz danych pomiarowych. System ma działać na serwerach Zamawiającego oraz mieć możliwość działania na serwerach hostowanych, w tym na serwerach Dostawcy. Ma umożliwiać użytkownikowi nielimitowany i bezpieczny dostęp do danych z dowolnego miejsca i systemu operacyjnego. Wdrożenie systemu ma m.in. za zadanie zwiększenie elastyczności administrowania danymi pomiarowymi, procesem odczytu oraz zarządzania siecią. System umożliwi skalowanie adekwatnie do potrzeb klienta oraz wielkości zasobów. Ponadto powyższe rozwiązanie ma umożliwić łatwą integrację systemów zdalnego odczytu obecnie eksploatowanych z istniejącym systemem bilingowym oraz planowanym ISZS. Szczegółowe warunki wykonania niniejszego zamówienia zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załączniki nr 6a (dla części 1), 6b (dla części 2), 6c (dla części 3) i 6d (dla części 4) do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. Uwaga: W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producentów produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Przy czym, jeśli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone w SIWZ. Wszystkie materiały i urządzenia winny być fabrycznie nowe i nieużywane, niefabrykowane i nieregenerowane, wolne od wad i obciążeń prawami osób trzecich. Każdy z materiałów i urządzeń musi posiadać odpowiedni okres przydatności do użytku, być dobrej jakości oraz posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38221000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach