Przetargi.pl
Dostawa testów genetycznych Real Time PCR SARS CoV-2 dla potrzeb CPiT w Bystrej

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-360 Bystra, ul. J. Fałata
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 334 991 800 , fax. 334 991 802
 • Data zamieszczenia: 2021-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
  ul. J. Fałata 2
  43-360 Bystra, woj. śląskie
  tel. 334 991 800, fax. 334 991 802
  REGON: 64092300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalbystra.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrwotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa testów genetycznych Real Time PCR SARS CoV-2 dla potrzeb CPiT w Bystrej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa test genetycznych Reali Time PCR SARS CoV-2 do automatycznego systemu genetycznego GeneXpert
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141625-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach