Przetargi.pl
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 39,9 kWp na budynkach administracyjnych i technicznych PGK Spółki z o. o. w Koszalinie przy ul. Komunalnej 5.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 75724 Koszalin, ul. Komunalna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 484 444 , fax. 943 484 434
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Komunalna 5
  75724 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 484 444, fax. 943 484 434
  REGON: 33025398400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 39,9 kWp na budynkach administracyjnych i technicznych PGK Spółki z o. o. w Koszalinie przy ul. Komunalnej 5.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa dachowej mikroinstalacji fotowoltaicznej pracującej w układzie otwartym na sieć tzn. on-grid o mocy wytwórczej 39,52 kW. Głównymi elementami instalacji są panele polikrystaliczne mocowane na stalowo-aluminiowej konstrukcji wsporczej, obwody DC, obwody AC, instalacja odgromowa, system SKADA. Instalacja fotowoltaiczna umieszczona zostanie na dachach trzech obiektów stanowiących dwa budynki tj. A i D zlokalizowane przy ul. Komunalnej 5 w Koszalinie. Moc wytwórcza przedmiotowej mikroinstalacji wynosić będzie 39,52kWp. Przewidziano przyłączenie jej do wewnętrznej instalacji elektrycznej obiektu za układem pomiarowo-rozliczeniowym zlokalizowanym w narożniku budynku A. W sumie wbudowanych zostanie 152 szt. polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych o jednostkowej mocy 260W, grubości szkła 3,2-3,3mm okutego w anodyzowanej ramie aluminiowej, 4 inwertery fotowoltaiczne o mocach znamionowych 8kWp (bud. A – część warsztatowa), 12kWp (bud. A – część administracyjna), oraz 2 szt. 10kWp (bud. D), typu np. SUN2000 prod. HUAWEI lub równoważny technicznie. Celem wizualizacji danych pomiarowych jednostki wytwórczej zaprojektowano w pobliżu każdego inwertera przemysłowy modem GPRS np. typu TK802L-EX0 prod. Inventia lub równoważny technicznie montowanych na szynie TH35 stanowiący bramkę Ethernet do komunikacji z serwerem archiwizującym producenta inwertera.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 3.000,00 zł. 2) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto: Bank Zachodni WBK S.A nr 79150010961214700000490000 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego przy czym musi to nastąpić do terminu składania ofert. Kopię dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty. 5) Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiednie dokumenty należy złożyć w złożyć w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie, a kserokopię dołączyć do oferty. 6) Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7) Dowód wniesienia wadium zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, należy złożyć wraz z ofertą. UWAGA! Zgodnie z przepisami PZP, w świetle art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach