Przetargi.pl
„Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Wiejskiego Domu Kultury oraz NZOZ w Inwałdzie”

Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza ogłasza przetarg

 • Adres: 34120 Andrychów, Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (0-33) 875-23-60, , fax. (0-33) 875-29-16
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza
  Rynek 15
  34120 Andrychów, woj. małopolskie
  tel. (0-33) 875-23-60, , fax. (0-33) 875-29-16
  REGON: 52401600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.andrychow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Wiejskiego Domu Kultury oraz NZOZ w Inwałdzie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Wiejskiego Domu Kultury oraz NZOZ w Inwałdzie” Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Etap I – opracowanie na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) udostępnionego przez Zamawiającego, dokumentacji projektowej (budowlano - wykonawczej) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami oraz uzyskaniem dokumentu zezwalającego na prowadzenie robót budowlanych w zakresie, w jakim wymaga tego Prawo budowlane. Etap ten obejmuje w szczególności następujący zakres: - analiza zużycia energii elektrycznej obiektów na podstawie faktur za energię wraz z określeniem rocznego zapotrzebowania na energię dla obiektów, - obliczenie optymalnej mocy instalacji fotowoltaicznej dla obiektów wraz ze sprawdzeniem aktualnych zdolności przyłączeniowych , - analiza wielkości produkcji energii elektrycznej w skali roku i w poszczególnych miesiącach, z bilansem finansowym, w oparciu o dane klimatyczne miejsca montażu instalacji fotowoltaicznej, - wybór optymalnego rozwiązania konstrukcyjnego, materiałowego i kosztowego, w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania inwestycyjnego, - wyliczenia wartości unikniętej emisji dwutlenku węgla CO2 w Mg / rok, - ocena techniczna stanu konstrukcji dachu i pokrycia dachowego, - projekt w części konstrukcyjnej dachu / gdy wymagane /, - projekt zagospodarowania powierzchni dachu pod montaż paneli fotowoltaicznych (konfiguracja, rozmieszczenie i dobór modułów fotowoltaicznych na dostępnej powierzchni dachu z uwzględnieniem optymalnego nasłonecznienia) wraz z opisem, - projekt montażu modułów PV i elementów konstrukcji systemowej na dachu budynku wraz ze sposobem łączenia ich w stringi. Montaż paneli fotowoltaicznych powinien w sposób jak najmniejszy ingerować w elementy pokrycia dachowego, - ocena stanu technicznego rozdzielni niskiego napięcia oraz zabezpieczeń w obiektach, - projekt instalacji elektrycznej części stałoprądowej DC i zmiennoprądowej AC (wybór miejsc montażu rozdzielnic, wielkości i typów zabezpieczeń, przebieg tras kablowych, dobór falowników, liczników, wyłączników, przekrojów kabli), - projekt instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych, - ochrona przeciwporażeniowa części stałoprądowej DC i zmiennoprądowej AC ( zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, nadmiarowo-prądowe), - dobór układu zdalnego monitoringu i sterowania w oparciu o dedykowaną aplikację wraz z niezbędnym osprzętem. Urządzenie monitorujące powinno zapewnić użytkownikowi bezpłatny dostęp do danych zarówno przy pomocy komputera jak i urządzenia mobilnego. - uzyskanie dokumentu zezwalającego na prowadzenie robót budowlanych w zakresie, w jakim wymaga tego Prawo budowlane. 2. Etap II - wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę, a zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w ust.1 zgodnie z dokumentem zezwalającym na prowadzenie robót budowlanych w zakresie, w jakim wymaga tego Prawo budowlane. Etap ten obejmuje w szczególności następujący zakres: - dostawa i montaż konstrukcji wsporczej pod moduły fotowoltaiczne, - dostawa, montaż i podłączenie modułów fotowoltaicznych, - dostawa i montaż instalacji elektrycznej części stałoprądowej (DC) i zmiennoprądowej (AC), - dostawa, montaż i uruchomienie falownika/ów fotowoltaicznych, - montaż zabezpieczeń elektrycznych części stałoprądowej (DC) i zmiennoprądowej (AC) - montaż i uruchomienie systemu monitorującego instalację fotowoltaiczną wraz z oprogramowaniem, - montaż instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych, - montaż zabezpieczenia przeciwprzepięciowego i wyłączników nadmiarowo-prądowych, - uruchomienie instalacji wraz pomiarami i testami (test zabezpieczeń elektrycznych, konfiguracja rozruchowa falownika, konfiguracja systemu monitorującego ), - wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych, - przeszkolenie personelu użytkownika w zakresie obsługi instalacji fotowoltaicznej. Odbycie szkolenia musi być potwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy, osoby prowadzące szkolenie oraz osoby przeszkolone, - przygotowanie dokumentacji potrzebnej do podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej TAURON Dystrybucja S.A (jeśli wymagane przez ustawy: Prawo budowlane i prawo energetyczne). Pozostałe prace: - zapewnienie kierownika budowy oraz nadzoru autorskiego projektantów, - wykonanie dokumentacji powykonawczej z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia /gdy wymagane /, - uzyskanie wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób i sprawdzeń (m.in. odbiorów technicznych i rozruchu, sprawności działania instalacji i urządzeń), - uzyskanie atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności oraz oświadczenia kierownika budowy potwierdzającego, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, - świadczenie nieodpłatnych usług serwisowych w pełnym zakresie przez okres nie krótszy niż okres gwarancji , - udzielenie Zamawiającemu nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z wybudowanej infrastruktury i systemu monitoringu. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne instalacji fotowoltaicznej przedstawione zostały w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09332000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży aktualny certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania instalacji odnawialnych źródeł energii OZE – fotowoltaiki wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oprócz wyżej wymienionego oświadczenia oferta musi zawierać: formularz ofertowy wraz z załącznikiem - według wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ, szczegółowe wymagania przedmiotu zamówienia – według wzoru – załącznik nr 9 do SIWZ, pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy), zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 8 do SIWZ (jeżeli dotyczy). 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI ust.1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 niniejszej SIWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie określonej w art. 22a ustawy PZP składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach