Przetargi.pl
Dostawa jednego samochodu specjalnego ze spacjalistyczną zabudową dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31201 Kraków, ul. Bratysławska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 416 51 20, , fax. 12 416 51 30
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie
  ul. Bratysławska 5
  31201 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 416 51 20, , fax. 12 416 51 30
  REGON: 35638466000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.witd.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa jednego samochodu specjalnego ze spacjalistyczną zabudową dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2017r., wolnego od wad pojazdu-samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz oferty na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ; 2.Formularz cenowy na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ; 3. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik zawierające określenie zakresu umocowania (tj. reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego), podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub złożonych z ofertą dokumentów. 4.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami , którzy w tym postępowaniu złożyli odrębne oferty i ewentualne wyjaśnienia – należy wykorzystać ZAŁACZNIK NR 6.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach