Przetargi.pl
„Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1754K ul. Lenartowicza w Andrychowie” w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Andrychowie wraz z zakupem taboru autobusowego”

Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza ogłasza przetarg

 • Adres: 34120 Andrychów, Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (0-33) 875-23-60, , fax. (0-33) 875-29-16
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza
  Rynek 15
  34120 Andrychów, woj. małopolskie
  tel. (0-33) 875-23-60, , fax. (0-33) 875-29-16
  REGON: 52401600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.andrychow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1754K ul. Lenartowicza w Andrychowie” w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Andrychowie wraz z zakupem taboru autobusowego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1754K ul. Lenartowicza w Andrychowie” w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Andrychowie wraz z zakupem taboru autobusowego” z podziałem na następujące elementy robót: a) Element nr 1 ciąg pieszo – rowerowy odcinek A-B, b) Element nr 2 ciąg pieszo – rowerowy odcinek B-C, c) Element nr 3 ciąg pieszo – rowerowy odcinek C-D, d) Element nr 4 ciąg pieszo – rowerowy odcinek D-E, e) Element nr 5 ciąg pieszo – rowerowy odcinek C'-F, f) Element nr 6 miejsce odpoczynku odcinek E-E', g) Element nr 7 miejsce odpoczynku odcinek F-G, h) Element nr 8 miejsce odpoczynku odcinek F-H. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) Etap I – wykonanie na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) udostępnionego przez Zamawiającego, a opracowanego przez: UDB Usługi Dla Budownictwa Grzegorz Graca, 34-125 Sułkowice, ul. Racławicka 128, koncepcji projektowej obejmującej zagospodarowanie terenu wraz ze wstępnym oszacowaniem wartości zadania inwestycyjnego, b) Etap II – wykonanie na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) udostępnionego przez Zamawiającego, a opracowanego przez: UDB Usługi Dla Budownictwa Grzegorz Graca, 34-125 Sułkowice, ul. Racławicka 128 oraz zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji projektowej, o której mowa w lit. a) wielobranżowej dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. Prace projektowe obejmują w szczególności następujący zakres: – aktualizacja mapy do celów projektowych, – dane ewidencyjno – prawne, – projekt zagospodarowania terenu wraz z opisem, – projekt drogowy, – projekty branżowe, – uzgodnienia branżowe, – uzgodnienie ZUDP oraz uzgodnienia z rzeczoznawcami, – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych branż, –  przedmiary robót w rozbiciu na poszczególne elementy ciągu pieszo-rowerowego (A-B, B-C, C-D, D-E, C'-F) oraz miejsca odpoczynku (odcinki E-E', F-G, F-H), – kosztorysy dla robót (wyceny) w rozbiciu na poszczególne elementy ciągu pieszo-rowerowego  (A-B, B-C, C-D, D-E, C'-F) oraz miejsca odpoczynku (odcinki E-E', F-G, F-H) wraz z podaniem czynników cenotwórczych, – zbiorcze zestawienie kosztów zadania inwestycyjnego w rozbiciu na poszczególne elementy ciągu pieszo-rowerowego (A-B, -C, C-D, D-E, C'-F) oraz miejsca odpoczynku (odcinki E-E',  F-G, F-H) (ZZK), – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), – projekt organizacji ruchu docelowy i na czas prowadzenia robót, – uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. c) Etap III – wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę, a zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w lit. b) zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub innego dokumentu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB), na podstawie którego możliwe będzie użytkowanie inwestycji. Etap ten obejmuje w szczególności: – budowę ciągu pieszo-rowerowego, – przebudowę zjazdów, – przebudowę zatok autobusowych, – wykonanie miejsc pod place odpoczynku wraz z montażem niezbędnych obiektów małej    architektury, – przebudowę istniejącej oraz ewentualną rozbudowę kanalizacji deszczowej, – wykonanie dodatkowych oraz ewentualne przestawienie istniejących słupów oświetlenia    ulicznego, – ukształtowanie i zabezpieczenie skarp, – usunięcie kolidujących drzew i zieleni, – wykonanie nasadzeń i trawników wraz z pielęgnacją, – rekultywację terenu po robotach ziemnych z przywróceniem warstwy humusu, – montaż barierek zabezpieczających, – oznakowanie pionowe i poziome według zatwierdzonej docelowej organizacji ruchu, – uporządkowanie terenu po robotach budowlanych, – zapewnienie kierownika budowy, kierowników robót wymaganych branż oraz nadzoru    autorskiego projektantów, – inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między    innymi: a) oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót, b) organizację zaplecza, c) wytyczenie geodezyjne, d) organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót, e) zapewnienie nadzoru zarządców sieci wynikające z uzgodnień, f) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej bieżącej (roboty zanikowe) i końcowej powykonawczej, g) badania zagęszczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, h) bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy, i) wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych, – wykonanie dokumentacji powykonawczej z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta, – wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na zaklauzulowanej mapie, uzgodnionej w przypadku jej niezgodności z projektem budowlanym ze wszystkimi zarządcami sieci odpowiednich branż wraz z zestawieniem ilości wykonanych robót, – uzyskanie wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób i sprawdzeń (m.in. odbiorów technicznych i rozruchu, sprawności działania instalacji i urządzeń), – uzyskanie atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności oraz oświadczenia kierownika budowy potwierdzającego, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, – uzyskanie dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy Prawa budowlanego, – uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji lub innego dokumentu PINB, na podstawie którego możliwe będzie użytkowanie inwestycji. 3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączonym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) do dnia 17.08.2017r. do godz. 10:00. 2. Wadium może być wnoszone: a) w pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego w ABS Banku Spółdzielczym     w Andrychowie, nr rachunku: 82 8110 0000 2001 0000 1225 0002 z dopiskiem wadium: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1754K ul. Lenartowicza w Andrychowie” w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Andrychowie wraz z zakupem taboru autobusowego”. tak, aby przed upływem terminu składania ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku. Zaleca się dołączenie do oferty kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) – składane w oryginale w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, Referat Księgowości Budżetowej, pok. 120, za potwierdzeniem przyjęcia przed upływem terminu składania ofert lub załączone do oferty (tj. w kopercie z ofertą, w takim przypadku zamawiający przekaże oryginał dokumentu stanowiącego wadium do w/w Referatu). 3. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: a) być wystawione na Gminę Andrychów, Rynek 15, 34-120 Andrychów, b) zawierać w swojej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP, c) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 4. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art. 46 ust 1, 1a oraz 2 PZP. W przypadku wpłaty przelewem Zamawiający zwróci kwotę wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku, pomniejszoną  o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje bankowe. 5. Zamawiający zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a lub 5 PZP. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta  została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. W przypadku, gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z zapisem art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie określonej w art. 22a ustawy PZP składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach