Przetargi.pl
Budowa infrastruktury teletechnicznej systemu monitoringu obszaru Starego Miasta (monitoring podwórek) oraz osiedla Planty z podłączeniem do centrum monitoringu Miasta Zamość w Zespole Szkół nr 1 na Plantach

Miasto Zamość ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, Rynek Wielki
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 677 23 37 , fax. 846 393 054
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Zamość
  Rynek Wielki 13
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 84 677 23 37, fax. 846 393 054
  REGON: 95036874700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zamosc.um.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa infrastruktury teletechnicznej systemu monitoringu obszaru Starego Miasta (monitoring podwórek) oraz osiedla Planty z podłączeniem do centrum monitoringu Miasta Zamość w Zespole Szkół nr 1 na Plantach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury teletechnicznej systemu monitoringu obszaru Starego Miasta (monitoring podwórek) oraz osiedla Planty z podłączeniem do centrum monitoringu Miasta Zamość w Zespole Szkół nr 1 na Plantach, zgodnie z dokumentacją projektową: a) „Budowa kanalizacji teletechnicznej ze studniami kablowymi i kablami światłowodowymi, budowa teletechnicznej infrastruktury monitoringu terenu wraz z bezprzewodowym dostępem do Internetu i zasilaniem energetycznym na osiedlu Planty w Zamościu”. b) „Budowa teletechnicznej infrastruktury monitoringu terenu wraz z zasilaniem elektrycznym na terenie Starego Miasta w Zamościu ul. Bazyliańska, Pereca, Ormiańska, Grodzka, Grecka, Staszica, Żeromskiego, Akademicka”. 2. W zakres zamówienia wchodzą następujące prace: a) budowa kanalizacji teletechnicznej ze studniami kablowymi i kablami światłowodowymi, budowie teletechnicznej infrastruktury monitoringu terenu wraz z bezprzewodowym dostępem do Internetu i zasilaniem energetycznym na osiedlu Planty w Zamościu: - budowa kanalizacji teletechnicznej wraz ze studniami teletechnicznymi, - budowa kabli transmisyjnych, - budowa urządzeń systemu monitoringu i bezprzewodowego dostępu do internetu: budowa zewnętrznej szafy monitoringu, wymiana istniejącej szafy w budynku Peowiaków 68a, budowa punktów kamerowych i hotspotów, - budowa zasilania w energię elektryczną urządzeń monitoringu. b) budowa teletechnicznej infrastruktury monitoringu terenu wraz z zasilaniem elektrycznym na terenie Starego Miasta w Zamościu ul. Bazyliańska, Pereca, Ormiańska, Grodzka, Grecka, Staszica, Żeromskiego, Akademicka: - budowa sieci szkieletowej systemu monitoringu, - budowa infrastruktury monitoringu, - budowa urządzeń systemu monitoringu, - budowa zasilania w energię elektryczną urządzeń monitoringu. Prace prowadzone w obszarze ochrony konserwatorskiej pod ścisłą kontrolą konserwatorską. 3. Szczegółowy opis wykonania i zakres robót zawarty jest w projektach wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do SIWZ oraz w Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót. 4. Zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku od nr 9 do nr 10 do SIWZ – Dokumentacja techniczna oraz w Załączniku nr 8 do SIWZ – Projekt umowy. 5. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z jego specyfiką. 6. Przedmiary robót załączone do SIWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jedynej podstawy wyceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wyceny robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową. Umowa na realizację robót będzie umową ryczałtową. W przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót i prac większej ilość obmiarowej robót niż ujętych w projekcie, nie będzie mogło być to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót i prac koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania ich na podstawie projektu w ramach ustalonego wynagrodzenia. W związku z powyższym Wykonawca nie może powoływać się na jakiekolwiek braki w przedmiarze i w oparciu o nie żądać zwiększenia wynagrodzenia. W przypadku dostrzeżenia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do Zamawiającego o ich wyjaśnienie przed złożeniem oferty. W ramach wynagrodzenia podanego w ofercie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych robót przewidzianych w dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do SIWZ. Wykonawca dla obliczenia ceny ma prawo we własnym zakresie skorygować w przedmiarze ilość robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie dokumentacji technicznej. Oferta Wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne roboty zapewniające właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia. 7. Dodatkowo Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: a) wykonania wszelkich robót przygotowawczych, b) wykonania wszelkich robót porządkowych, w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia i po zakończeniu, c) współdziałania z Menadżerem Projektu w zakresie wykonania/uzyskania wszelkich uzgodnień niezbędnych do realizacji inwestycji i ponoszenie związanych z tym opłat, d) współdziałania z innymi wykonawcami realizującymi roboty i prace na terenie inwestycji, e) przywrócenia terenu prowadzonych prac do stanu pierwotnego, łącznie z wykonaniem prac porządkowych, f) zagospodarowania placu budowy, g) utrzymania zaplecza budowy, h) dostarczenia instrukcji eksploatacji, użytkowania, obsługi dla wszystkich urządzeń, instalacji, maszyn, systemów zamontowanych na obiekcie – w języku polskim, i) przeszkolenia personelu obiektu w pełnym zakresie umożliwiającym prawidłową obsługę, konserwację i eksploatację wszelkich instalacji, systemów, urządzeń i wyposażenia, j) wykonania wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 8. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. 9. Zamawiający informuje, że wskazane w SIWZ i w załącznikach do SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, który charakteryzują produkt lub usługę dostarczaną przez konkretnego Wykonawcę, nie mają na celu uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne pod warunkiem, że będą one posiadały nie gorszą właściwość i jakość w stosunku do opisywanej. Zamawiający informuje, że w przypadkach, w których wskazał w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, w opisie przedmiotu zamówienia odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego. 10. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawarł w pkt 26 SIWZ oraz w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 11. Zamawiający informuje na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, że rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do SIWZ, uwzględniają określone w przepisach prawa wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 12. Lokalizacja obiektu budowlanego: województwo: lubelskie, Miasto Zamość, teren Starego Miasta (ul. Bazyliańska, Pereca, Ormiańska, Grodzka, Grecka, Staszica, Żeromskiego, Akademicka ) oraz Osiedla Planty w Zamościu. 13. Inwestycja jest dofinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 oraz z budżetu państwa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach