Przetargi.pl
Budowa i przebudowa ujęcia wody w Turce, budowa sieciowej pompowni wody w Świdniku Dużym oraz modernizacja ujęcia wody w Łuszczowie Pierwszym w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka”

Gmina Wólka ogłasza przetarg

 • Adres: 20-258 Lublin, Jakubowice Murowane
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. +48 (81) 478 17 50, +48782333200 , fax. +48(81) 7465001
 • Data zamieszczenia: 2019-02-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wólka
  Jakubowice Murowane 8
  20-258 Lublin, woj. lubelskie
  tel. +48 (81) 478 17 50, +48782333200, fax. +48(81) 7465001
  REGON: 431020150
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wolka.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i przebudowa ujęcia wody w Turce, budowa sieciowej pompowni wody w Świdniku Dużym oraz modernizacja ujęcia wody w Łuszczowie Pierwszym w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa i przebudowa ujęcia wody w Turce, budowa sieciowej pompowni wody w Świdniku Dużym oraz modernizacja ujęcia wody w Łuszczowie Pierwszym w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka”. Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części, zgodnie z art. 36aa ustawy. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia, na które będzie udzielone zamówienie jednemu wykonawcy. Poniżej wymienione są główne cechy przedmiotu zamówienia z podziałem na części. 2. Część pierwsza zamówienia - Budowa i przebudowa ujęcia wody w Turce. 2.1. Główne elementy inwestycji w Turce wymieniono poniżej: - wykonanie fundamentów pod zbiorniki wyrównawcze oraz montaż dwóch stalowych ocieplonych zbiorników wyrównawczych o pojemności 150m3 każdy, - rozbudowa/przebudowa parterowego budynku ujęcia wody krytego blachą, o powierzchni zabudowy po rozbudowie 78,47m2 i kubaturze 384,75m3 (budynek posiada cztery pomieszczenia: hala technologiczna, WC, chlorownia, wiatrołap), w tym wyburzenie części ścian oraz wstawienie ocieplonych drzwi umożliwiających w przyszłości wymianę odżelaziaczy i wymianę zdewastowanej stolarki okiennej i drzwiowej, - demontaż wewnętrznych zdewastowanych instalacji technologicznych, urządzeń, rurociągów i hydroforów, - montaż sterowanych pneumatycznie urządzeń uzdatniania wody (3 odżelaziacze Dn1800mm, napowietrzacz Dn1400mm) wraz z centralą sterującą, sprężarką i pompą płuczącą, - montaż zestawu hydroforowego 5-pompowego (pompownia II stopnia) o mocy 5x11kW wraz z węzłem wodomierzowym z nadajnikiem impulsów i układem sterowania, - wykonanie instalacji międzyobiektowej wraz z armaturą między budynkiem, zbiornikami wyrównawczymi, studnią podstawową, zbiornikami na popłuczyny, zbiornikami przelewowymi i istniejącą siecią wodociągową, - wyposażenie chlorowni w myjkę oczu, prysznic i zestaw chloratora sterowanego z wodomierza z nadajnikiem impulsów, - wykonanie nadbudowy szachtu studziennego i montaż nowych włazów studziennych, - montaż nowego orurowania, pompy głębinowej (15kW) i armatury w szachcie studziennym, - posadowienie zbiorników na wody popłuczne 4x5,22m3, - posadowienie studzienki na wodę ze spustu i przelewu od zbiorników wyrównawczych 2,85m3 - wykonanie przyłącza energetycznego kablem 4x35mm2 z szafki sąsiadującej z budynkiem (zmiana w stosunku do pierwotnego projektu) - wykonanie zasilania elektrycznego urządzeń technologicznych z zapewnieniem możliwości podłączenia agregatu prądotwórczego w przypadku braku zasilania (Obowiązkiem wykonawcy jest sporządzenie i przekazanie do odpowiedniego terytorialnie zakładu energetycznego instrukcji współpracy ruchowej obiektu zasilanego z agregatu prądotwórczego oraz testowe uruchomienie dla obiektu agregatu prądotwórczego posiadanego przez zamawiającego), - wykonanie instalacji elektrycznych i wyposażenie pomieszczeń w grzejniki elektryczne z termostatem i osuszacze powietrza, - zamontowanie układu kompensacji mocy biernej, - wykonanie instalacji alarmowej dla budynku, zbiorników wyrównawczych i szachtu studziennego, - wykonanie układu wizualizacji pracy ujęcia wody ze zdalnym dostępem z siedziby zamawiającego i dowolnego miejsca przez sieć internet. - wykonanie instalacji fotowoltaicznej typu off-grid (samodzielna, zamknięta) o mocy 2,5kW na potrzeby całorocznego (od zachodu do wschodu słońca) oświetlenia otoczenia obiektu i wnętrza obiektu. 3. Część druga zamówienia - Budowa sieciowej pompowni wody w Świdniku Dużym. 3.1. Główne elementy inwestycji w Świdniku Dużym wymieniono poniżej: - wykonanie fundamentów pod zbiornik wyrównawczy oraz montaż stalowego ocieplonego zbiornika wyrównawczego o pojemności 150m3, - wykonanie parterowego budynku pompowni wody o powierzchni zabudowy 24m2 i kubaturze 82m3 (budynek posiada trzy pomieszczenia: hala główna, WC, chlorownia), - wykonanie ogrodzenia budynku i zbiornika oraz bramy wjazdowej, - wykonanie przyłącza wodociągowego dopływowego PE DN110 o długości 191m oraz rurociągu tłocznego PE DN125 o długości 178m, łączących zbiornik wyrównawczy i zestaw hydroforowy z istniejącą siecią wodociągową DN110, - wykonanie instalacji międzyobiektowej przy zbiorniku wyrównawczym wraz z armaturą - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej ok. 2m wraz z montażem studzienki, - wykonanie instalacji wodociągowej ssawnej Dn 160mm dł. ok. 6m od zbiornika wyrównawczego do pompowni wody wraz z montażem hydrantu, - montaż zestawu hydroforowego 5-pompowego o mocy 5x2,2kW wraz z węzłem wodomierzowym z nadajnikiem impulsów i układem sterowania, - wyposażenie chlorowni w myjkę oczu, prysznic i zestaw chloratora sterowanego z wodomierza z nadajnikiem impulsów, - wykonanie przyłącza energetycznego kablem 4x35mm2 długości 153m długości - wykonanie zasilania elektrycznego urządzeń technologicznych z zapewnieniem możliwości podłączenia agregatu prądotwórczego w przypadku braku zasilania (Obowiązkiem wykonawcy jest sporządzenie i przekazanie do odpowiedniego terytorialnie zakładu energetycznego instrukcji współpracy ruchowej obiektu zasilanego z agregatu prądotwórczego oraz testowe uruchomienie agregatu dla obiektu), - wykonanie instalacji elektrycznych i wyposażenie pomieszczeń w grzejniki elektryczne z termostatem i osuszacz powietrza, - zmontowanie układu kompensacji mocy biernej, - wykonanie instalacji alarmowej dla budynku i zbiornika, - wykonanie układu wizualizacji pracy pompowni wody ze zdalnym dostępem z siedziby zamawiającego i dowolnego miejsca przez sieć internet. 4. Część trzecia zamówienia - Modernizacja ujęcia wody w Łuszczowie Pierwszym. 4.1. Główne elementy inwestycji w Łuszczowie Pierwszym wymieniono poniżej: - demontaż 2 istniejących pomp poziomych, - wymiana orurowania stalowego na nowe z PE w budynku hydroforni bez przerw w dostawie wody (wykonanie obejść na czas robót, jeśli będą konieczne), - wykonanie prac budowlanych i elektrycznych umożliwiających posadowienie nowego zestawu hydroforowego i jego zasilenie w energię elektryczną, - montaż zestawu hydroforowego 5 - pompowego o mocy 5x 5,5kW - montaż armatury na nowym orurowaniu, - montaż nowego wodomierza z nadajnikiem impulsów na wyjściu na sieć wodociągową, - montaż nowego układu sterowania pompami głębinowymi, zintegrowanego ze sterownikiem zestawu hydroforowego, - wykonanie obejścia rezerwowego na czas wykonywania prac przy posadowieniu nowej komory zasuw na rurociągu tłocznym, - montaż studni wodomierzowej z wodomierzem z nadajnikiem impulsów na rurociągu od studni S2, - montaż nowego wodomierza z nadajnikiem impulsów w studni S1, - posadowienie zbiornika betonowego - komora zasuw KZ na kolektorze tłocznym, - posadowienie studzienki z przyłączem do dawkowania podchlorynu sodu, - montaż orurowania i armatury w komorze zasuw KZ i studzience z przyłączem do dawkowania podchlorynu sodu STch, - montaż nowego zestawu chloratora sterowanego załączeniem pomp głębinowych (z opcjami ręcznego ciągłego podawania chloru oraz sterowania impulsami nadajników wodomierzy pomp głębinowych), - wykonanie wymiany instalacji wodociągowej międzyobiektowej łączącej pompy głębinowe ze zbiornikami wyrównawczymi na terenie ujęcia oraz rurociągów pomiędzy zbiornikami wyrównawczymi, a zestawem hydroforowym - wykonanie uziomów - ułożenie kabli sterowniczych do wodomierzy studziennych, sond hydrostatycznych, - wykonanie wymiany istniejącego hydrantu na nowy, - oczyszczenie i pomalowanie wnętrza zbiorników wyrównawczych 2x150m3 , w tym naprawa rys i ubytków powłoki wewnętrznej, - wymiana włazów, wywietrzników na zbiornikach wyrównawczych i zamontowanie nowych drabin ze stali nierdzewnej wewnątrz zbiorników, - zdemontowane pompy, ewentualną zdemontowaną automatykę sterującą i sprawne zabezpieczenia elektryczne oraz zdemontowany zespół chloratora wykonawca przekaże nieodpłatnie Zamawiającemu jako części zapasowe do wykorzystania na innych ujęciach wody, - wykonanie nowej elewacji (naprawa tynków, siatka zatopiona w kleju, wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa 168m2, z malowaniem na kolor pomarańczowy/jasnobrzoskwiniowy lub zbliżony oraz pokrycie tynkiem mozaikowym cokolika 16m2), - pomalowanie stolarki okienno-drzwiowej, - dostosowanie instalacji elektrycznych i wyposażenie pomieszczeń w grzejniki elektryczne z termostatem (osuszacz powietrza nie wymagany), - zamontowanie układu kompensacji mocy biernej, - modernizacja i rozbudowa instalacji alarmowej dla budynku, zbiorników wyrównawczych, szachtów studziennych i studni wodomierzowych, - wykonanie układu wizualizacji pracy ujęcia wody ze zdalnym dostępem z siedziby zamawiającego i dowolnego miejsca przez sieć internet. - wykonanie instalacji fotowoltaicznej typu off-grid (samodzielna, zamknięta) o mocy 2,5kW na potrzeby całorocznego (od zachodu do wschodu słońca) oświetlenia otoczenia obiektu i wnętrza obiektu. Roboty budowlane muszą być wykonywane na czynnym ujęciu wody, bez możliwości zasilenia odbiorców wody z innego ujęcia wody, w związku z czym roboty muszą być zaplanowane tak, aby nie dochodziło do długotrwałych przerw dostawie wody, a chwilowe przerwy muszą być uzgadniane wcześniej z zamawiającym w celu powiadomienia mieszkańców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45252126-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, odpowiednio dla każdej części zamówienia, na którą składa ofertę: - część pierwsza budowa i przebudowa ujęcia wody w Turce w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), - część druga budowa sieciowej pompowni wody w Świdniku Dużym w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), - część trzecia modernizacja ujęcia wody w Łuszczowie Pierwszym w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: 94868900076500010820000040, tytułem (odpowiednio do części zamówienia, które składana jest oferta): Wadium - ujęcie wody w Turce, Wadium - przepompownia wody w Świdniku Dużym, Wadium - ujęcie wody w Łuszczowie Pierwszym. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 8.4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu należy złożyć w miejscu składania ofert lub włożyć do koperty z ofertą, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 5.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych 5.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 6.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych. 6.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. Oświadczenie stanowi część formularza ofertowego. W przypadku długiej listy podwykonawców wykonawca może dołączyć odrębne oświadczenie. 3. Opis „rozwiązań równoważnych" potwierdzający równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia -w sytuacji, gdy wykonawca oferuje rozwiązania równoważne. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 6.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dokument, musi określać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia również w odniesieniu do tych podmiotów dokument wymieniony w pkt III.4.2. 7.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4.2. składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 8. Dokument, o którym mowa w pkt 7. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 8 stosuje się.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach