Przetargi.pl
Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Udanin

Gmina Udanin ogłasza przetarg

 • Adres: 55-340 Udanin, Kościelna 10
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Udanin
  Kościelna 10
  55-340 Udanin, woj. dolnośląskie
  REGON: 390648109
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.udanin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Udanin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa ul. Lipowej w Udaninie, dz. nr 316/19, długość 0,712, szerokość 4.Przebudowa drogi gminnej w Ujeździe Dolnym, dz. nr 132/1, 33, długość 1,841, szerokość 5,5.Przebudowa drogi gminnej w Konarach, dz. nr 76/2, 77, (ul. Wierzbowa) długość 0,232, szerokość 3,5.przebudowa dróg gminnych wg zestawienia. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy dla zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Udanin”. Zadanie realizowane w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy będący załącznikiem do niniejszej SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie Zadanie 1: 4.000zł, zadanie 2: 15.000zł, zadanie 3: 1.200zł, zadanie 4: 38.000zł na zasadach określonych w SWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną, obejmującą swym zakresem budowę lub przebudowę lub remont drogi lub roboty odtworzeniowe nawierzchni asfaltowej o długości min. 1000m.(Załącznik nr 4 do SWZ). Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia. Do wykazu robót należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi poniższe wymagania:Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata na stanowisko kierownika budowy. Proponowana osoba musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane i przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy/robót o specjalności odpowiadającej niniejszemu zamówieniu, a także posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy (Załącznik nr 5 do SWZ).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach