Przetargi.pl
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza w Polkowicach

GMINA POLKOWICE ogłasza przetarg

 • Adres: 59-100 Polkowice, Rynek 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76/8474121
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA POLKOWICE
  Rynek 1
  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 76/8474121
  REGON: 390647618
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza w Polkowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest:a) budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z: instalacjami wewnętrznymi : elektrycznymi, teletechnicznymi, gazowymi, c.o., wod. – kan., przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wewnętrznymi instalacjami zasilającymi w energię elektryczna i gaz, siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zagospodarowaniem terenu: rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego, budową muru oporowego i ogrodzenia, budową stanowisk postojowych z wjazdem i placem manewrowym, budową chodnika, elementami zieleni,b) objęcie wykonanych robót, dostarczonych i zamontowanych urządzeń gwarancją jakości oraz zapewnienie w czasie jej obowiązywania przeglądów serwisowych (gwarancyjnych).Wykonanie całego zakresu przedsięwzięcia zostało przewidziane jako jednoetapowe. Zakres przedsięwzięcia, obejmuje budowę na działkach nr: 271/2 i 270 z obrębu 1 miasta Polkowice.Zakres robót stanowiący przedmiot umowy został opisany dokumentami inwestycji takimi jak:a) SWZ,b) projekty budowlane i projekty wykonawcze autorstwa: Pracowni Projektowej Architekt Jolanta Jasinowska, ul. Browarna 4, 59 -100 Polkowice.,c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,d) opisy pozycji przedmiarów robót.e) decyzja nr 261.2018 z dnia 07.01.2021 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp.Wykonawcy udzielą gwarancji na wykonane roboty budowlane i dostarczone urządzenia. Okres udzielonej gwarancji będzie wynosił od 2 do 5 lat – zgodnie z kryterium oceny ofert określonym przez wykonawcę w ofercie.Wykonawcy udzielą rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres zgodny z okresem gwarancji.Uwagi :1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób nie powodujący utrudnień w komunikacji odbywającej się ulicą Mickiewicza i nie stwarzający zagrożeń wypadkowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45211000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach