Przetargi.pl
Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Udanin

Gmina Udanin ogłasza przetarg

 • Adres: 55-340 Udanin, Kościelna 10
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Udanin
  Kościelna 10
  55-340 Udanin, woj. dolnośląskie
  REGON: 390648109
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Udanin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa ul. Lipowej w Udaninie, dz. nr 316/19, długość 0,712, szerokość 4Przebudowa drogi gminnej w Ujeździe Dolnym, dz. nr 132/1, 33, długość 1,841, szerokość 5,5.Przebudowa drogi gminnej w Konarach, dz. nr 76/2, 77, (ul. Wierzbowa) długość 0,232, szerokość 3,5.przebudowa dróg gminnych określonych w zestawieniu w SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach