Przetargi.pl
„Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Reńska Wieś”

Gmina Reńska Wieś ogłasza przetarg

 • Adres: 47-208 Reńska Wieś, ul. Pawłowicka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 820 107 , fax. 774 820 123
 • Data zamieszczenia: 2019-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Reńska Wieś
  ul. Pawłowicka 1
  47-208 Reńska Wieś, woj. opolskie
  tel. 774 820 107, fax. 774 820 123
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.renskawies.pl/bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Reńska Wieś”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Reńska Wieś” tj.: Część I - Przebudowa ul. Nowy Dwór w Radziejowie. Część II – Budowa odcinka ul. Wrzosowej w Większycach. Część III – Drogi wewnętrzne osiedlowe – ul. Przyjaciół w Mechnicy. Część IV – Przebudowa ul. Lipowej w Naczysławkach. Pełny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez: Pomocniczo przedmiary robót: poz. 1-24 (Nowy Dwór), poz.1-14 (Wrzosowa), poz. 1-14 (Przyjaciół), poz. 1-11 (Lipowa); Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 4 opracowania; Dokumentację techniczną opracowaną przez Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński z siedzibą ul. Strażaków 15, 47-208 Gierałtowice tj.: Projekt przebudowy– ul. Nowy Dwór w Radziejowie, Projekt wykonawczy budowy dróg wewnętrznych, osiedlowych (ul. Przyjaciół, ul. Leśna) w Mechnicy, Projekt przebudowy – ul. Lipowej w Naczysławkach; Dokumentację techniczną opracowaną przez Usługi Projektowe mgr inż. Elżbieta Kurzewska z siedzibą Kędzierzyn-Koźle ul. Goździków 45 tj.: Projekt budowlany – budowa ul. Wrzosowej w Większycach, wizję lokalną. Wszędzie tam gdzie w projekcie i przedmiarze występuje konkretny producent materiału lub urządzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów lub urządzeń innego producenta pod warunkiem, że spełniają one określone wymagania. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: a) Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną. b) Wykonanie dokumentacji powykonawczej. c) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy. d) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli przepisy wymagają sporządzenia. e) Organizację ruchu, oznakowanie budowy, zajęcie pasa drogowego wraz z kosztami z tym związanymi. f) Wywóz materiałów rozbiórkowych nie nadających się do odzysku na miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. g) Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku po uprzedniej akceptacji inwestora. h) Przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego. i) Zebranie odpadów powstałych w wyniku realizacji zamówienia oraz przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na składowisku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty wypełniony ściśle wg wzoru (zał. nr 1) podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. 2. Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub inne pełnomocnictwa jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach