Przetargi.pl
„Budowa hali sportowej z częścią socjalno-bytową i infrastrukturą towarzyszącą”

Miasto i Gmina Buk ogłasza przetarg

 • Adres: 64-320 Buk, Ratuszowa 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 61 888 44 10
 • Data zamieszczenia: 2022-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Buk
  Ratuszowa 1
  64-320 Buk, woj. wielkopolskie
  tel. +48 61 888 44 10
  REGON: 631258750
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.buk.gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa hali sportowej z częścią socjalno-bytową i infrastrukturą towarzyszącą”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja inwestycji polegająca na budowie hali sportowej z częścią socjalno-bytową i infrastrukturą towarzyszącą w Dobieżynie, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali sportowej z częścią socjalno-bytową i infrastrukturą towarzyszącą w Dobieżynie”.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: 1) dokumentacji projektowej zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń;2) robót budowlanych zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej;3) dokumentacji powykonawczej.W ramach realizacji inwestycji objętego przedmiotem zamówienia należy:1) opracować dokumentację projektową która winna zawierać:a) projekt budowlany składający się z trzech części: projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego;b) kosztorys ofertowy;c) szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;d) program zapewnienia jakości;e) harmonogram wykonania robót budowlanych.2) uzyskać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie, odstępstwa, pozwolenia i zatwierdzenia dokumentacji oraz wykonać zgłoszenie robót do właściwego organu.Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, który to stanowi integralną część Specyfikacji – Załącznik nr 1 do SWZ.Program funkcjonalno-użytkowy jest wytyczną do wykonania dokumentacji projektowej, określenia planowanych kosztów robót oraz wykonania prac budowlano-instalacyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.3. zdolności technicznej lub zawodowejOpis spełnienia warunku:Wykonawca:a) w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na budowie lub przebudowie budynku kubaturowego o powierzchni zabudowy minimum 1 500 m2 o wartości minimum 5 000 000,00 zł brutto każda;b) dysponuje lub będzie dysponował osobą, którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji niniejszego zamówienia w funkcji kierownika budowy specjalności konstrukcyjno - budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w tej specjalności bez ograniczeń (zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) oraz co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe, na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót budowlanych lub inspektora nadzoru robót budowlanych. Zamawiający uznaje iż doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania uprawnień;c) dysponuje lub będzie dysponował osobą, którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji niniejszego zamówienia w funkcji kierownika robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w tej specjalności bez ograniczeń (zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b oraz ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) oraz co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe, na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inspektora nadzoru robót w tym zakresie. Zamawiający uznaje iż doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania uprawnień;d) dysponuje lub będzie dysponował osobą, którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji niniejszego zamówienia w funkcji kierownika robót branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w tej specjalności bez ograniczeń (zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c oraz ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) oraz co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe, na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inspektora nadzoru robót w tym zakresie. Zamawiający uznaje iż doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania uprawnień;e) dysponuje lub będzie dysponował osobą, którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji niniejszego zamówienia w funkcji kierownika robót branży telekomunikacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w tej specjalności bez ograniczeń (zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c oraz ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) oraz co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe, na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inspektora nadzoru robót w tym zakresie. Zamawiający uznaje iż doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania uprawnień;f) dysponuje lub będzie dysponował osobą, którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji niniejszego zamówienia w funkcji projektanta branży budowlanej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w tej specjalności bez ograniczeń (zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 15a ust. 4 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) oraz który należycie wykonał lub pełnił funkcję osoby sprawdzającej przy co najmniej czterech (4) dokumentacjach projektowych dla budowy lub przebudowy lub rozbudowy budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1500,00 m2, w tym jednej dokumentacji dotyczącej budynku użyteczności publicznej.g) dysponuje lub będzie dysponował osobą, którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji niniejszego zamówienia w funkcji projektanta branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w tej specjalności bez ograniczeń (zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 4 lit b. w zw. z art. 15a ust. 20 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), który należycie wykonał lub pełnił funkcję osoby sprawdzającej przy co najmniej czterech (4) branżowych dokumentacjach projektowych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych dla budowy lub przebudowy lub rozbudowy budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1500,00 m2, w tym jednej dokumentacji dotyczącej budynku użyteczności publicznej.h) dysponuje lub będzie dysponował osobą, którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji niniejszego zamówienia w funkcji projektanta branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w tej specjalności bez ograniczeń (zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 4 lit c. w zw. z art. 15a ust. 20 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, który należycie wykonał lub pełnił funkcję osoby sprawdzającej przy co najmniej czterech (4) branżowych dokumentacjach projektowych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych dla budowy lub przebudowy lub rozbudowy budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1500,00 m2, w tym jednej dokumentacji dotyczącej budynku użyteczności publicznej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-25

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach