Przetargi.pl
Budowa fontanny na terenie targowiska miejskiego Mój Rynek w Dobrzanach

Gmina Dobrzany ogłasza przetarg

 • Adres: 73-130 Dobrzany, Ul. Staszica 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 562 02 01 , fax. 91 561 02 04
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobrzany
  Ul. Staszica 1 1
  73-130 Dobrzany, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 562 02 01, fax. 91 561 02 04
  REGON: 81168567400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzany.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa fontanny na terenie targowiska miejskiego Mój Rynek w Dobrzanach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fontanny na terenie targowiska miejskiego Mój Rynek w Dobrzanach. 2) Inwestycja zlokalizowana jest w Dobrzanach ul. Staszica, województwo zachodniopomorskie, dz. nr geod. 93, obręb 4. 3) Szczegółowy zakres prac określony został w dokumentacji projektowej oraz zestawieniu zbiorczym fontanny. 4) Wymagania dotyczące sposobu wykonania przedmiotu zamówienia: a) przedmiotowe zadanie należy wykonać tak, aby spełniało swoją funkcję, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, SIWZ oraz wskazanymi w dokumentacji projektowej Polskimi Normami, b) Wykonawca realizując zamówienie powinien zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie pod względem BHP miejsca wykonywania robót i miejsc składowania materiałów, c) gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia musi wynosić co najmniej 3 lata. 5) Zamawiający wykona nieckę fontanny wraz z jej uzbrojeniem oraz wyłożeniem nawierzchni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1.500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100gr.) 2. Wykonawca wnosi wadium: 1) w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego, nr konta PKO BP SA, oddział Stargard Szczeciński 441020 4867 0000 1302 0007 9913, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej w dniu otwarcia ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie kserokopii razem z ofertą. 7. Oferta nie zabezpieczona wadium zostanie wykluczona bez rozpatrywania. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 9. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówił podpisania umowy lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dobrzany.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach