Przetargi.pl
REMONT DACHU BUDYNKU NR 5 W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 3937 MRZEŻYNO

Jednostka Wojskowa 3294 ogłasza przetarg

 • Adres: 78-301 Świdwin, ul. Połczyńska 32
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3823509 , fax. 094 3823758
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 3294
  ul. Połczyńska 32 32
  78-301 Świdwin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3823509, fax. 094 3823758
  REGON: 33102935500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.21blot.sp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT DACHU BUDYNKU NR 5 W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 3937 MRZEŻYNO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest remont dachu budynku nr 5 pokrytego dachówką karpiówką w Jednostce Wojskowej 3937 w Mrzeżynie. Roboty mają na celu przywrócenie właściwego stanu technicznego konstrukcji dachu, pokrycia, obróbek blacharskich, instalacji odgromowej oraz wymiany zniszczonych rynien i rur spustowych na PCV. 2.Charakterystyka obiektu: Budynek jest konstrukcji murowej, podpiwniczony, piętrowy, z poddaszem nieużytkowym. Dach o konstrukcji drewnianej czterospadowy pokryty dachówką karpiówką. Budynek posiada instalacje : wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i odgromową. 3.Zakres robót budowlanych obejmuje: a)Roboty remontowe dachu: -rozbiórka pokrycia z dachówki; -rozbiórka ołacenia dachu; -wykonanie rusztowania przy kominach; -rozbiórka betonowych czapek kominowych; -rozebranie ponad dachem kominów wolnostojących do poziomu pod kalenicę dachu, 1,0 m; -wywiezienie gruzu z rozbiórek na wysypisko Włodarka na odległość do 20 km; -wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty 14x14 cm i podwaliny 14x14 cm (okap dachowy), krokiew zwykłych 10x14 cm, końców krokwi 10x14cm oraz nadbitek krokiew 10x10 cm; -wymiana odeskowania dachu z desek 19 mm na styk - (wole oka) - 7 szt., pokrycie papą asfaltową wierzchniego krycia 400 szarą na lepiku asfaltowym na zimno; -wymiana odeskowania z desek profilowanych 19 mm na drewnianym okapie dachowym oraz dwukrotne pomalowanie impregnatem powłokotwórczym w kolorze ciemny brąz; -ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii PE niskoparoprzepuszczalnej, stabilizowanej o grubości 0,2 mm; -montaż okien - wyłazów dachowych WGT o wym. 45x55 cm.- 3 szt.; -przybicie zaimpregnowanych kontrłat i łat kl. II; -wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej 0,55 mm, wymiana rynien na PCV 150 mm i rur spustowych na PCV 125 mm; -pokrycie dachu dachówką karpiówką podwójnie w koronkę z przykręceniem wkrętami, montaż kominków wentylacyjnych; -ułożenie gąsiorów na taśmie kalenicowej i klamrach z przymocowaniem wkrętami; -wymiana instalacji odgromowej oraz wsporników na dachu i w ciągach pionowych na ścianach; b)Roboty towarzyszące i pomocnicze: -zabezpieczenie, oznakowanie terenu budowy; -roboty porządkowe w budynku i na terenie przyległym do budynku, po zakończeniu robót; -wywiezienie przez Wykonawcę robót powstałych odpadów poza teren jednostki wojskowej na miejsca do tego przeznaczone. 4. Szczegółowy zakres robót budowlanych, jakie należy wykonać w ramach niniejszego zamówienia w tym roboty towarzyszące i prace tymczasowe określają załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty, w szczególności: STWiORB, Przedmiar robót, Szkic dachu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452619106
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych, zero groszy). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zm.)Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonego w Rozdziale 11 SIWZ. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data, godzina i minuta wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Pozostałe zapisy dotyczące wadium zawiera Rozdział 8 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.21blot.sp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach