Przetargi.pl
Budowa dworca autobusowego w Prudniku

Gmina Prudnik ogłasza przetarg

 • Adres: 48-200 Prudnik, KOŚCIUSZKI 3
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Prudnik
  KOŚCIUSZKI 3
  48-200 Prudnik, woj. opolskie
  REGON: 531413188
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.prudnik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dworca autobusowego w Prudniku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z Budową dworca autobusowego w Prudniku przy ul. Kościuszki.Zakres robót budowlanych obejmować będzie: - roboty rozbiórkowe istniejącego budynku dworca wraz z zagospodarowaniem i małą architekturą,- budowa budynku dworca autobusowego z zadaszeniem peronów,- przebudowa układu komunikacyjnego oraz układu przyłączy i instalacji zewnętrznych wokół dworca,- przebudowa południowej strony pasa drogowego ulicy Kościuszki – dogi Krajowej nr 40, na odcinku budowanego dworca,- likwidacja kolizji złącza kablowego w ul. Sądowej,- budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych , kanalizacji deszczowej oraz sieci przyłącz cieplnego dla budynku dworca autobusowego,- przebudowa pasa drogowego ul. Sądowej,- przebudowa oświetlenia ulicznego.- podłączenie 4 wpustów w ul. Sądowej,- dostawa wyposażenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach