Przetargi.pl
Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr. geod. 37, 38, 39, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 46 oraz budowę przepustu na działce o nr geod. 46 położonych w obrębie geodezyjnym Turówka Stara gmina Suwałki.

Gmina Suwałki ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 087 5662136 , fax. 087 5662136
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Suwałki
  ul. Kościuszki 71 71
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 087 5662136, fax. 087 5662136
  REGON: 79067097000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr. geod. 37, 38, 39, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 46 oraz budowę przepustu na działce o nr geod. 46 położonych w obrębie geodezyjnym Turówka Stara gmina Suwałki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem opracowania jest budowa drogi wewnętrznej na działkach nr. geod. 37, 38, 39, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 46 oraz budowę przepustu na działce o nr geod. 46 położonych w obrębie geodezyjnym Turówka Stara gmina Suwałki obejmujące budowę: - jezdni z betonu asfaltowego - pobocza z kruszywa naturalnego - przebudowę przepustów drogowych pod koroną drogi w ilości 1 szt W ramach robót przygotowawczych zdjęcie warstwy humusu na poszerzeniu. 2) Dane techniczne i użytkowe drogi: - klasa techniczna drogi - D - kategoria ruchu KR1 - prędkość projektowana - 50 km/h - szerokość jezdni asfaltowej 3.5 m - szerokość jezdni o nawierzchni wzmocnionej 2x0.75m - szerokość pobocza gruntowego -2x 1.0 m - powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego ok. 2100 m2 3) Przekroje normalne i konstrukcyjne: na przekrojach konstrukcyjnych załączonych do projektu pokazano szerokości i spadki poprzeczne jezdni, jezdnia posiada spadek dwustronny - 2%, pobocza jednostronne 6% w kierunku rowów przydrożnych. Na szczegółach konstrukcyjnych załączonych do projektu przedstawiono konstrukcję jezdni. 4) Konstrukcja nawierzchni ulicy została zaprojektowana na obciążenie ruchem KR1, zgodnie z warunkami jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz.U.Nr 43, poz.430). Konstrukcję nawierzchni drogi na obciążenie KR1 przyjęto: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (BA) gr. 6 cm dla KR 1 - podbudowa z mieszanki kruszywowej o zawartości kruszywa łamanego 50 % gr. 20cm - warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed terminem składania ofert tj. do 29 września 2014 roku do godziny 10:00, w wysokości 10 000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w jednej z form określonej w art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Bank Pekao S.A. O/Suwałki 62 1240 5891 1111 0000 5748 9764. Za termin wniesienia wadium uważa się wpływ pieniędzy na rachunek zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.suwalki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach