Przetargi.pl
Dostawa szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych im.I.Paderewskiego w Białymstoku

Zespół Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-227 Białystok, ul. Podleśna 2
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7416507 , fax. 085 7416507
 • Data zamieszczenia: 2014-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku
  ul. Podleśna 2 2
  15-227 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7416507, fax. 085 7416507
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzykbial.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych im.I.Paderewskiego w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia: 1.Szafy ubraniowe - szt.29 2.Szafy biurowe: (razem 81 szt.) 2.1- szafy biurowe wysokie szt.37 2.2- pełne szafy biurowe wysokie szt.24 2.3- szafy biurowe niskie szt.20 Opis wyposażenia i stawiane wymagania techniczno-funkcjonalne zostały ujęte w Załączniku nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391321007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzykbial.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach