Przetargi.pl
Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową hakową do transportu kontenerów

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 6823032, 0508 055666 , fax. 085 6822357
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  ul. Łowcza 4 4
  17-200 Hajnówka, woj. podlaskie
  tel. 085 6823032, 0508 055666, fax. 085 6822357
  REGON: 05033290900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.puk-hajnowka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spólka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową hakową do transportu kontenerów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową hakową do transportu kontenerów Wymagania techniczno- użytkowe dotyczące urządzenia: 1.Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową hakową do transportu kontenerów. 2.Urządzenie nie może być prototypem i ma pochodzić z seryjnej produkcji, ma być oznakowane CE. 3.Układ napędowy: Silnik 6-cylindrowy, rzędowy, Moc min. 160 kW (220KM). Emisja spalin Euro 5. Ręczna skrzynia biegów, 6 biegów. Os tylna napędzana z tylną blokadą mechanizmu różnicowego. Przebieg kilometrów nie większy niż 20,0 tyś. km.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341370006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 4 500 PLN słownie: cztery tysiące pięćset złotych) 2.Wadium może być wniesione w następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c)gwarancjach bankowych d)gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy a)nazwę dającego zlecenie Wykonawcy, beneficjenta gwarancji Zamawiającego, gwaranta banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji oraz wskazanie ich siedzib, b)numer zamówienia nadany przez Zamawiającego i nazwę zamówienia, c)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, d)kwotę gwarancji, e)termin ważności gwarancji f)zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw i nie udowodnił, że wynikało to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 4. Postanowienia pkt 3) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt. 2 b) i e). 5.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek zamawiającego: w PKO BP S.A. Oddział 1 w Hajnówce nr 64 1020 13320000 1702 0204 8601 z dopiskiem Wadium Dostawa samochodu ciężarowego. 6.Zaleca się dołączenie do oferty polecenia przelewu. 7.Zaleca się dołączenie do oferty kopii wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 8.Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium zgodnie z art.46 u.p.z.p.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.puk-hajnowka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach