Przetargi.pl
Budowa drogi publicznej gminnej ul. Cyrulików odcinek ul. Zesłańców Polskich – ul. Marsa (przejazd kolejowy) z przebudową istniejących sieci w Warszawie Dzielnica Rembertów

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów ogłasza przetarg

 • Adres: 04401 Warszawa, Al. Gen. A. Chruściela
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów
  Al. Gen. A. Chruściela 28
  04401 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 1525966300090
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi publicznej gminnej ul. Cyrulików odcinek ul. Zesłańców Polskich – ul. Marsa (przejazd kolejowy) z przebudową istniejących sieci w Warszawie Dzielnica Rembertów
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: budowa drogi publicznej gminnej ul. Cyrulików odcinek ul. Zesłańców Polskich – ul. Marsa (przejazd kolejowy) z przebudową istniejących sieci w Warszawie Dzielnica Rembertów. Przedmiotowe roboty budowlane należy wykonać zgodnie z:  przedmiarem robót – który stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ,  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, która stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ,  projektem budowlanym – branża drogowa, który stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ Klauzula społeczna: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) polegającą na zatrudnieniu przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. – Kodeks Pracy (Dz.U. 2014 poz. 1502 tj. z późn. zm.) dalej k.p., 2 osób do budowy jezdni (czynności szczegółowe określone w przedmiarze robót).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach