Przetargi.pl
Budowa drogi łączącej ul. Źródlaną w Goczałkowicach-Zdroju z ul. Spokojną, służącej rozwojowi Uzdrowiska

Gmina Goczałkowice-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 43-230 Goczałkowice-Zdrój, Szkolna 13
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Goczałkowice-Zdrój
  Szkolna 13
  43-230 Goczałkowice-Zdrój, woj. śląskie
  REGON: 276257720
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi łączącej ul. Źródlaną w Goczałkowicach-Zdroju z ul. Spokojną, służącej rozwojowi Uzdrowiska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia pod nazwą: „Budowa drogi łączącej ul. Źródlaną w Goczałkowicach-Zdroju z ul. Spokojną, służącej rozwojowi Uzdrowiska” obejmuje: m.in. następujące roboty:• roboty przygotowawcze – wycinka drzew i krzewów,• budowa drogi o szerokości 5,5 mb z asfaltobentu na długości 912,50 mb • budowa drogi rowerowej o szerokości 2,5 mb z asfaltobetonu na długości 912,5 mb • wykonanie warstw konstrukcyjnych pod w/w nawierzchnieOdwodnienie m.in.:• kolektor fi 500 PVC kl. SN 8, dł. 406,68mb• 11 studni rewizyjnych żelbet. fi 1200 mm, • 1 studni rewizyjnych żelbet. fi 1500 mm• kolektor fi 315 PVC kl. Sn 8, dł. 225,40 mb• wycinka drzew i krzewów,Roboty eklektyczne obejmują m.in: • Przebudowa istniejącej sieci napowietrznej rozdzielczej nN 0,4 kV .• Przebudowa sieci napowietrznej oświetlenia .• Przebudowa sieci elektroenergetycznych ziemnych SN 20kV.• Przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN 20kV.• Budowę oświetlenia, instalacji odgromowej, instalacja przciwoporażeniowej i przeciwnapięciowa .Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowiące do SWZ oraz przedmiar robót . Inwestycji będzie finansowany w części ze środków przyznanych Zamawiającemu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych, ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 ze zmianami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach