Przetargi.pl
Budowa drogi łączącej ul. Waryńskiego z ulicami Rapackiego i Dworcową

Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Ludwika Waryńskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 66 30 800 , fax. 56 66 30 801
 • Data zamieszczenia: 2021-08-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu
  ul. Ludwika Waryńskiego
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 66 30 800, fax. 56 66 30 801
  REGON: 34053433300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdm.grudziadz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi łączącej ul. Waryńskiego z ulicami Rapackiego i Dworcową
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres opracowania obejmuje budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym u zbiegu ulicy Rapackiego i Dworcowej oraz budowę dróg na terenach Grudziądzkiego Parku Przemysłowego, które jednocześnie będą łączyć ww. rondo z ul. L. Waryńskiego. Przedsięwzięcie obejmuję również budowę oświetlenia ulicznego, odwodnienia oraz odcinka sieci wodociągowej oraz przebudowę kolidującego z inwestycją drogową uzbrojenia podziemnego oraz skanalizowanie Rowu Hermana. Projektowana budowa ulic obejmuje: • rozebranie poszczególnych warstw konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni, • rozebranie krawężników, chodników, obrzeży i innych elementów infrastruktury drogowej, • wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną infrastrukturą drogową, • usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną zgodnie z uzgodnieniami wydanymi przez gestorów sieci, • wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni dostosowanych do obciążeń ruchu pojazdów, • wykonanie nowych krawężników, obrzeży i innych elementów infrastruktury drogowej, • przebudowę oraz budowę zjazdów, • budowę i przebudowę przepustów drogowych nad Rowem Hermana, • budowę chodników oraz ścieżki rowerowej, • przebudowę i budowę miejsc postojowych oraz miejsc do rozładunku towaru, • wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, • zagospodarowaniu zieleni, • budowę i przebudowę oświetlenia, • budowę i przebudowę urządzeń odwadniających oraz odprowadzających wody opadowe, wpustów ulicznych i kolektora kanalizacji deszczowej, • inne prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, które wynikły z dodatkowych oględzin poprzedzających prace projektowe oraz warunków technicznych gestorów sieci występujących w tym rejonie. Budowa drogi o długości 572,24 m wraz drogą dojazdowa o długości 245,61 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach