Przetargi.pl
„Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowych: Mełno-Gruta i Mełno-Boguszewo”

Gmina Gruta ogłasza przetarg

 • Adres: 86-330 Gruta, Gruta
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 564 683 121 , fax. 564 683 188
 • Data zamieszczenia: 2021-08-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gruta
  Gruta 244
  86-330 Gruta, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 564 683 121, fax. 564 683 188
  REGON: 53429100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.gruta.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=5&id=847&x=6&y=5&z=&n_id=3817

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowych: Mełno-Gruta i Mełno-Boguszewo”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowych Mełno-Gruta i Mełno-Boguszewo” Przedmiotem zamówienia budowy sieci wodociągowej łączącej sieć wodociągową zasilaną ze Stacji Uzdatniania Wody w Mełnie z siecią wodociągową zasilaną ze Stacji Uzdatniania Wody w Grucie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej z decyzjami oraz z wszystkimi uzgodnieniami i opiniami itp. dla zadania „Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowych Mełno-Gruta i Mełno-Boguszewo” wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii, materiałów itp. oraz zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Zamawiający w załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zamieścił szczegółowy opis zakresu zadania oraz zamieścił dokumentację fotograficzną z wrysowanym schematem rozmieszczenia projektowanych sieci.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach